ข่าว

"ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ" พื้นที่สีแดงเข้ม ทำงานที่บ้าน70% เริ่ม1พ.ย.นี้

"ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ" พื้นที่สีแดงเข้ม ทำงานที่บ้าน70% เริ่ม1พ.ย.นี้
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปลัดศธ.ลงนามใน "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ" ถึงมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์โควิด-19 มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 กำหนดพื้นที่สีแดงเข้ม กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน วันละ 30% ทำงานที่บ้านไม่น้อยกว่า70%

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564  นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ” เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่สีแดงเข้ม กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้บุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน วันละ 30% พื้นที่อื่น ๆ ให้บุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ตามความเหมาะสม มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดหรือกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรในสังกัด 

โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงาน ไม่เกินร้อยละ 25 ของบุคลากรทั้งหมด และในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดหรือกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรในสังกัด

 

โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ในแต่ละวันทำงาน ตามความเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน นั้น

 

เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการ ตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อรองรับการเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) อย่างน้อยร้อยละ 70 สำหรับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ให้ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) อย่างน้อยร้อยละ 70

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว อำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รัฐบาลได้กำหนด จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 

ข้อ 1 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดหรือกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรในสังกัด โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงานไม่เกินร้อยละ 30 ของบุคลากรทั้งหมด

 

โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน

 

ข้อ 2 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (ยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดหรือกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรในสังกัด โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงานตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
นายสุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

"ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ" พื้นที่สีแดงเข้ม ทำงานที่บ้าน70% เริ่ม1พ.ย.นี้

logoline