ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลฯ หนุนชาวนาผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ"ครบวงจร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลฯ หนุนชาวนาผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ"ครบวงจร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรและเกษตรกรว่า เราจะเป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตและกระจาย "เมล็ดพันธุ์ข้าว" เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเมล็ดพันธุ์และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงทันเวลา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรและเกษตรกรว่า เราจะเป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตและกระจาย "เมล็ดพันธุ์ข้าว" เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ "ธุรกิจเมล็ดพันธุ์" และกระจาย "เมล็ดพันธุ์ดี"ให้เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงทันเวลา บทบาทภารกิจที่สำคัญของศูนย์ฯ จะประกอบด้วยการผลิต"เมล็ดพันธุ์ข้าว"ให้ได้คุณภาพดี และกระจาย"เมล็ดพันธุ์ดี"ให้ถึงมือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างทั่วถึง

 

นายศราวุธ ประดับคำ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กล่าวว่า ประวัติความเป็นมาของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2525 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2530 เปิดทำการเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2530 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 152 หมู่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

ต่อมาปี พ.ศ.2549 ได้ย้ายมาสังกัดกับกรมการข้าว บทบาทภารกิจหลักของ"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี" คือการผลิต"เมล็ดพันธุ์ดี" เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรและตัวแทนจำหน่าย โดยได้รับโครงการต่าง ๆ จากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี สังกัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบมี 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และฝ่ายบริหารทั่วไป 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลฯ หนุนชาวนาผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ"ครบวงจร
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลฯ หนุนชาวนาผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ"ครบวงจร

ปัจจุบันศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี รับผิดชอบเกษตรกรอยู่ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งผลิตเมล็ดพันธุ์ 40 กลุ่ม มีเกษตรกรจำนวน 838 ราย พื้นที่ประมาณ 12,000 ไร่เศษ กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์มี 308 กลุ่ม มีเกษตรกรจำนวน 5,900 รายเศษ พื้นที่ประมาณ 60,300 ไร่เศษ และกลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในนาแปลงใหญ่มีทั้งหมด 175 กลุ่ม มีเกษตรกรจำนวน 8,900 รายเศษ พื้นที่ประมาณ 140,000 ไร่เศษ

 

รวมแล้วศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ดูแลเกษตรกรเป็นจำนวนมากกว่า 523 กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรทั้งหมด 15,700 รายเศษ พื้นที่รับผิดชอบ 210,000 ไร่เศษ โดยมีการดำเนินการดูแลโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร โครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และโครงการผลิตและกระจาย"เมล็ดพันธุ์ข้าว"

 

นอกจากนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปกำกับดูแล ในการควบคุมกำกับคุณภาพในแปลงขยายพันธุ์ เริ่มตั้งแต่กระบวนการเตรียมดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การตรวจตัดพันธุ์ปนก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ การตรวจสอบคุณภาพก่อนจำหน่ายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี อีกทั้งยังมีการส่งเสริมเกษตรกรในความดูแล ให้ได้รับรองมาตรฐาน คือ มาตรฐาน GAP มาตรฐานอินทรีย์ และมาตรฐานอื่นๆคือมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของกรมการข้าว 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลฯ หนุนชาวนาผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ"ครบวงจร

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด