ข่าว

1 พ.ย.64 "เปิดประเทศ" 27 สายการบินขอบินเข้า 5 วันแรก รับ นทท.กว่า 10,000 คน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

1 พ.ย.64 "เปิดประเทศ" กพท.เผย 27 สายการบิน ขอบินตรง 5 วันแรก รับ นทท.กว่า 10,000 คน พร้อมจัดทำคลิป 20 ภาษา แนะนำทุกมาตรการ และแหล่งท่องเที่ยว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความพร้อมรองรับการ "เปิดประเทศ" 1 พ.ย.2564 นี้ ว่า เบื้องต้นได้รับรายงานว่า มีสายการบิน ที่ขอทำการบินเข้าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-5 พ.ย. รวม 27 สายการบิน มีผู้โดยสารที่จะเดินทางขาเข้าไทย 5 วัน รวม 10,919 คน และ ขาออกรวม 4,311 คน


ด้าน นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. กล่าวว่า สายการบินให้การตอบรับนโยบายการเปิดประเทศเป็นอย่างดี ตามระเบียบการเดินทางเข้ามาของผู้โดยสาร หรือนักท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

  1. กลุ่มผู้โดยสารที่ไม่เข้าข่ายต้องเข้าสู่ขั้นตอนการกักตัว 14 วัน 
  2. กลุ่มผู้โดยสารที่ระบุตัวตนว่าจะไปเดินทางไปในพื้นที่แซนด์บ๊อกซ์ 
  3. กลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางมาแล้วต้องเข้าโรงแรม เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย RT-PCR หากผลเป็นลบสามารถเดินท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ทันที


นอกจากนี้ กพท. ยังได้จัดทำคลิปแนะนำนักท่องเที่ยวแปล 20 ภาษา ให้ผู้ที่เดินทางสู่ประเทศไทย รวมถึงแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ของไทย มอบให้กับสายการบินทุกบริษัท ที่ทำการบินเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ เป็นต้นไป 

ข้อแนะนำสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศด้านสาธารณสุขตามมาตรการ COVID Free Setting

 

ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้อ 2 การกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ให้สถานที่ กิจการ หรือการดำเนินกิจกรรมในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) รวมทั้ง มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ อีกทั้ง การขนส่งสาธารณะ สามารถรับขนได้เต็มความจุของยานพาหนะ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแนวปฏิบัติ สำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศที่กำหนดไว้เดิมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฉบับล่าสุด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จึงได้นำแนวทางปฏิบัติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการขนส่งสาธารณะมาปรับใช้เป็นข้อแนะนำให้ผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ หากมีแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จากหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

 

แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ COVID Health Pass มีการตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารของผู้โดยสาร ดังนี้

 

  • ผู้โดยสารทุกคน มีการคัดกรองด้วย APPLICATION ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ
  • มีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส หรือใบรับรองแสดงประวัติการเคยติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือนหรือผลการตรวจ ATK ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน (เป็นเอกสาร หรือ หลักฐาน digital ตามที่กำหนด) หรือเป็นไปตามเงื่อนไขจังหวัดปลายทาง

 

แนวปฏิบัติผู้ดำเนินการเดินอากาศ

 

  1. เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการใช้งานบนอากาศยานทุกรอบก่อนและหลังให้บริการ และกําจัดขยะทุกรอบหลังเสร็จสิ้นการขนส่งผู้โดยสารหากมีสิ่งอํานวยความสะดวกในอากาศยาน เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอนต้องเปลี่ยนใหม่ ทุกรอบที่ให้บริการไม่นํามาใช้ซ้ำ
  2. ให้งดการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนอากาศยาน
  3. มีช่องทางการจําหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์แอปพลิเคชัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัส
  4. การให้คําแนะนําพนักงาน และผู้โดยสาร พร้อมทั้งตรวจตรา ควบคุม กํากับการให้บริการ และใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรการฯ อาจพิจารณางดให้บริการ
  5. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบวิธีปฏิบัติตัวในการใช้บริการที่ปลอดภัย และแจ้งเตือนพนักงานและผู้โดยสาร กรณีเป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้งดการเดินทาง

 

logoline