ข่าว

อัปเดตล่าสุดประกาศวัน "สอบ ก.พ." ประจำปี 2564 เปิดสอบวันไหนเช็คด่วน

อัปเดตล่าสุดประกาศวัน "สอบ ก.พ." ประจำปี 2564 เปิดสอบวันไหนเช็คด่วน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานก.พ. ประกาศวัน "สอบ ก.พ." วัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 เช็ครายละเอียดวัน เวลา และสนามสอบได้ทีนี่

สำนักงาน ก.พ. กำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 หรือ สอบ ก.พ. ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 และจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th 

ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทาง http://job2.ocsc.go.th 

โดยมีรายละเอียดในประกาศ ดังนี้ 

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 

อัปเดตล่าสุดประกาศวัน "สอบ ก.พ." ประจำปี 2564 เปิดสอบวันไหนเช็คด่วน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด