ข่าว

1 พฤศจิกายน นี้ สถานศึกษาอาชีวะ "เปิดเรียน" แบบผสมผสานมากที่สุด

1 พฤศจิกายน นี้ สถานศึกษาอาชีวะ "เปิดเรียน" แบบผสมผสานมากที่สุด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

1 พ.ย. นี้ สถานศึกษาอาชีวะรัฐ-เอกชน พร้อม "เปิดเรียน" เทอม2/2564 แบบผสมผสานมากที่สุด ตามด้วย เรียนออนไลน์ ส่วนเรียนแบบOnsite 100 % มี 109 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.10 ดร.สุเทพ ย้ำให้เปิดเรียนตามบริบทแต่ละพื้นที่ สอศ.ส่งแนวปฏิบัติสร้างภูมิคุ้มกันสู่สถานศึกษาแล้ว

“เปิดเรียน” ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ชัดเจนเป็นวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน นี้ทั้งการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในระดับอาชีวะ ล่าสุดมีความคืบหน้าในเรื่องนี้

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(เลขาธิการกอศ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด-19 ที่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย

 

ตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับท้องถิ่น และชุมชนที่ห่างไกล ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแล นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

 

ดังนั้น สอศ.จึงต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้รู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมใน การรับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรค และป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสมในสถานศึกษา

โดย สอศ.ได้จัดทำ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย 

 

ทั้งนี้ การ “เปิดเรียน” ในแต่ละสถานศึกษา สามารถนำแนวทางปฏิบัติฯ ไปปรับใช้ตามบริบทสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนความเชื่อแต่ละศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่าสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในสังกัด สอศ. ที่รายงานผลความพร้อมของการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 832 แห่ง จากทั้งหมด 869 แห่ง คิดเป็น 95.75% 

 

โดยทุกพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม พื้นที่สีแดง และพื้นที่สีส้ม จะดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน Online และ Onsite จานวน 531 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.83 มากที่สุด 

 

รองลงมาคือรูปแบบออนไลน์ (Online) 100% จานวน 192 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.08 และรูปแบบการเรียนแบบ Onsite 100 % จำนวน 109 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.10 จากข้อมูลเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

 

ทั้งนี้กรณีที่สถานศึกษา “เปิดเรียน” ใช้รูปแบบ Onsite และรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน ก็จะมีการเรียนการสอน ก็สามารถนำเนินการได้หลายกรณี เช่นเปิดการเรียนการสอน ในแบบปกติ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.)

 

หรือ เรียนแบบสลับสัปดาห์เรียน (เข้าเรียน 1 สัปดาห์ หยุดเรียน 1 สัปดาห์) หรือแบบสลับเวลาเรียน (ช่วงเช้า , ช่วงบ่าย) หรือ แบบสลับวันเรียน (เรียนแบบวันเว้นวัน) , (วันคู่ วันคี่) ซึ่งสถานศึกษาสามารถปรับใช้ได้ตามสถานการณ์

logoline