ข่าว

ราชกิจจาฯ เปิดคำสั่งฉบับเต็ม "เอเชียประกันภัยฯ"หยุดรับประกันวินาศภัย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจาฯ"เผยแพร่ประกาศคำสั่งนายทะเบียน ให้บริษัท "เอเชียประกันภัยฯ" แก้ไขฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนดและหยุดรับประกันวินาศภัย เป็นการชั่วคราว "คลิกอ่านฉบับเต็ม"

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ คำสั่งนายทะเบียน ให้"บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด(มหาชน)"   แก้ไขฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนดและ"หยุดรับประกันวินาศภัย" เป็นการชั่วคราว 

 

มีเนื้อหาดังนี้  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๕๑ /๒๕๖๔ เรื่อง ให้บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหำชน) แก้ไขฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนด และหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

 

ด้วยปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) (๑) มีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยมีประมาณการหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และปรากฏว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอาจจะตำกว่าเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนด ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน ที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้

ราชกิจจาฯ เปิดคำสั่งฉบับเต็ม "เอเชียประกันภัยฯ"หยุดรับประกันวินาศภัย

(๒) จ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า อันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพำณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิง การคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และยังคงมีจำนวนค่าสินไหมทดแทนคงค้างจำนวนมาก จนส่งผลกระทบต่อฐานะและการดำเนินการของบริษัท ตลอดจนชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ของธุรกิจประกันภัย

ราชกิจจาฯ เปิดคำสั่งฉบับเต็ม "เอเชียประกันภัยฯ"หยุดรับประกันวินาศภัย

(๓) มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยไม่เป็นไปตามแบบ และข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏหลักฐานดังกล่าว นายทะเบียนจึงเห็นว่า บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหำชน) มีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้เอาประกันภัยหรือประชำชน เพื่อให้การกำกับดูแลและติดตามการแก้ไขปัญหาฐานะและการดำเนินการของบริษัท ให้เป็นไปอย่างรอบ ด้าน ครอบคลุมทั้งการติดตามความมั่นคงทางการเงินและธุรกรรมการดำเนินงาน ที่ถูกต้องโปร่งใส อันจะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 

รวมถึงป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย ต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชนในอนาคต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ มติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงมีคำสั่งให้บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ดำเนินกา ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

 

ข้อ ๒ เพิ่มทุนหรือแก้ไขฐานะการเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน และให้มีอัตราส่วนความเพียงพอ ของเงินกองทุนเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำสั่ง

 

ข้อ ๓ จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทจะต้องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เช่น หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย จำนวนเงินที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัยทุกวันทำการนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง และให้บันทึกรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี คำนวณและดำรงเงินสำรององประกันภัยให้ถูกต้อง ครบถ้วนตำมกฎหมาย

 

ข้อ ๔ บันทึกรายการทางทะเบียนแสดงรายการค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อ ๕ เร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อ ๖ ให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ จนกว่า จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (๑) ตามข้อ ๒ ทุกเจ็ดวัน (๒) ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ทุกวันทำการ                                       

 

ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้เมื่อนายทะเบียน มีคำสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ห้ามมิให้กรรมการ พนักงำน และลูกจ้าง ของบริษัทสั่งจ่ายเงินของบริษัท หรือทำการเคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทตามปกติ สำหรับการจ่ายเงินอื่น ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด รวมถึงให้บริษัทรายงานเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบถึงบรรดาเจ้าหนี้ และลูกหนี้ทั้งหมดของบริษัทภายในระยะเวลานายทะเบียนกำหนด ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินงานตามคำสั่ง นายทะเบียนได้อย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัยจะนำเรียนคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการรกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

 

คลิกอ่าน...

คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๕๑/๒๕๖๔ เรื่อง ให้บริษัท เอเชียประกันภัย ๑๙๕๐ จำกัด (มหาชน) แก้ไขฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนด และหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด