ข่าว

"จุฬาฯ"ประกาศไม่นิ่งเฉยเอาผิดวินัยกรณีนิสิตประพฤติตนไม่เหมาะสม

"จุฬาฯ"ประกาศไม่นิ่งเฉยเอาผิดวินัยกรณีนิสิตประพฤติตนไม่เหมาะสม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"จุฬาฯ" ไม่นิ่งเฉย ออกประกาศ พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการทางวินัยกับนิสิตประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกแถลงการณ์ หรือหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือนต่อบุคคลเป็นที่เคารพเทิดทูนสักการะของผู้อื่น

"จุฬาฯ" ไม่นิ่งเฉย  จากกรณีที่มีนิสิตกลุ่มหนึ่ง ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงวันที่ 23 ตุลาคม ด้วยการออกแถลงการณ์ ยกเลิกขบวน"อัญเชิญพระเกี้ยว"ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์   ซึ่งทำให้แวดวงศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันออกมาแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ล่าสุด สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ออกประกาศ พร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการทางวินัยกับนิสิตของมหาวิทยาลัยที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็นการออกแถลงการณ์ หรือหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือนต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพเทิดทูนสักการะของผู้อื่น 

 

มีเนื้อหาว่า  โดยที่ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายในทางความเชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจนความเชื่อถือและเลื่อมใสศรัทธาต่างๆ หากแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติมาช้านาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณลักษณะของสังคมไทยดังกล่าวที่สอดคล้องกับอุดมคติในวงวิชาการเสนอมา มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญกับการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ อายุ เพศ ภูมิหลังทางสังคม หรือแม้แต่ความเชื่อในทางการเมือง ดังจะเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยเคารพในเสรีภาพทางความคิดและทางวิชาการของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงในทางความคิดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ และเป็นเหตุการณ์ปกติสามัญของทุกสังคม 

 

อย่างไรก็ดี ในฐานะสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมสมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นบทบาทตลอดมาที่จะต้องแนะนำและดูแลให้กิจกรรมของนิสิตอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยดำเนินการหนักเบาตามควรแก่กรณี

 

ฉะนั้น หากความปรากฎว่า นิสิตของมหาวิทยาลัยได้กระทำการในลักษณะที่เป็นการไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกผ่านการออกแถลงการณ์ หรือหนังสือพิมพ์ ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือนต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพเทิดทูนสักการะของผู้อื่น โดยที่มิได้เป็นไปตามหลักวิชาการ กล่าวคือ  มิได้กระทำไปด้วยความมุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลอย่างสุจริตและรอบด้าน อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อคุณธรรมซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล  หรือเป็นการแสดงออกที่ไม่เครพต่อความเห็นต่าง หรือความเชื่อความเลื่อมใสของผู้อื่น จุฬาลงกรณ์มหาิวทยาลัยย่อมไม่อาจนิ่งเฉย พร้อมกับถือเป็นหน้าที่ที่จะดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อกล่อมเกลานิสิตของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในครรลองของหลักความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งจะได้ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็ว หากพบว่า มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการทางวินัยต่อไป

 

ในแมหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าการดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามแนวทางดังกล่าว ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อลิดรอนหรือจำกัดเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพทางวิชาการ หรือทางอื่นใด หากแต่เป็นไปเพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมงามพร้อมทุกด้านเท่านั้น

 

"จุฬาฯ"ประกาศไม่นิ่งเฉยเอาผิดวินัยกรณีนิสิตประพฤติตนไม่เหมาะสม

 

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27 ตุลาคม 2564 

logoline