ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชู มาตรการช่วย "นาแปลงใหญ่" ลดต้นทุนการผลิต

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชู มาตรการช่วย "นาแปลงใหญ่" ลดต้นทุนการผลิต
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชู มาตรการช่วย "นาแปลงใหญ่"ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ให้กลุ่มมีความเข้มแข็งเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองในเรื่องของราคา

นายสิทธิชัย ม่วงงาม  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ในส่วนของการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ภารกิจหลักของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ คือการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในปี 2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีทั้งหมด 4,200 ตัน แบ่งเป็น ข้าวขาวดอกมะลิ105 จำนวน 1,000 ตัน  ข้าวกข41 จำนวน 1,500 ตัน ข้าวกข79 ซึ่งเป็นข้าวพื้นนุ่ม จำนวน1,500 ตัน และข้าวกข87 ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ เป็นข้าวพื้นนุ่ม จำนวน 200 ตัน ซึ่งในปี 2565 ศูนย์ฯ จะมีการเพิ่มเป้าหมายการผลิต เป็น 5,000 ตัน

 

ส่วนในเรื่องของ "กลุ่มนาแปลงใหญ่" ศูนย์ฯ จะส่งเสริมในเรื่องของลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่ม ให้กลุ่มมีความเข้มแข็งเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองในเรื่องของราคา เพราะว่าการใช้เมล็ดพันธุ์ดีสามารถที่จะลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้สิ่งสำคัญที่กรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ให้ความเอาใจใส่เกษตรกรมากที่สุดคือการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว สิ่งที่จะเกื้อหนุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ประการหลัก คือ 

 

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชู มาตรการช่วย "นาแปลงใหญ่" ลดต้นทุนการผลิต

ประการแรก เรื่องเมล็ดพันธุ์ ซึ่งกรมการข้าวมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งพันธุ์หลักและพันธุ์ขยาย เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีทำให้ คุณภาพการผลิตในแปลงนาดีขึ้น ทำให้คุณภาพข้าวเปลือกดีขึ้น มีความต้านทานต่อโรคและแมลง ลดต้นทุนการบริหารจัดการส่วนนี้ เกษตรกรจึงมีรายได้เพิ่มขึ้น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชู มาตรการช่วย "นาแปลงใหญ่" ลดต้นทุนการผลิต

พร้อมกันนี้ ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติตามแนวทาง 3 ต้องทำ 3 ต้องลด  3 ต้องทำ ได้แก่ 1.ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว 2.ต้องทำนาไม่เกินปีละ 2 ครั้ง 3.ต้องมีการจดบันทึก  ส่วน 3 ต้องลด ประกอบด้วย 1.ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากเดิมใช้ 20-30 กก. ต่อไร่ เหลือเพียง 10-15 กก.ต่อไร่ 2.ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยใส่ปุ๋ยตามความต้องการของข้าว และ 3.ลดการใช้สารเคมี โดยการสำรวจแปลงนาทุก 7- 14 วัน เพื่อประเมินแมลงในแปลงก่อนตัดสินใจใช้การควบคุมกำจัดและใช้วิธีผสมผสานในการควบคุมกำจัดแมลงศัตรู

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชู มาตรการช่วย "นาแปลงใหญ่" ลดต้นทุนการผลิต

ประการที่สอง คือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าว ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มีเจ้าหน้าที่คอยถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว ตั้งแต่กระบวนการผลิตในแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยว ตลอดจนวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนามาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับ "กลุ่มนาแปลงใหญ่" ที่มีศักยภาพและมีความสนใจจะเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพอีกด้วย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชู มาตรการช่วย "นาแปลงใหญ่" ลดต้นทุนการผลิต

อีกทั้งยังมีการลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรคและแมลงศัตรูข้าว จัดทำแปลงพยากรณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคและแมลงศัตรูในพื้นที่ เตือนภัยการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าวพร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวในชุมชน ถ่ายทอดความรู้ในการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าวทดแทนการใช้สารเคมี  

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชู มาตรการช่วย "นาแปลงใหญ่" ลดต้นทุนการผลิต

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชู มาตรการช่วย "นาแปลงใหญ่" ลดต้นทุนการผลิต
    
    

ประการสุดท้าย คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ของเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวเพื่อการบริโภค โดยระบบควบคุมภายใน (internal Control System : ICS) ในการควบคุมมาตรฐานการผลิตในรูปแบบกลุ่ม มีการจัดเวทีเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การเพิ่มมูลค่าข้าว การบริหารจัดการและการตลาด ให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่ม

 

รวมทั้งเตรียมการพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่เข้าสู่การตรวจรับรองระบบการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวโดยการยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน GAP การขอรับรองมาตรฐาน GAP ส่งผลให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิก"นาแปลงใหญ่"สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่มีความปลอดภัยต่อตนเองและผู้บริโภค มีผลผลิตที่เป็นข้าวคุณภาพดีเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ที่มากขึ้นอย่างยั่งยืน 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด