ข่าว

"สินเชื่อที่อยู่อาศัย" ส่องเกณฑ์ใหม่ LTV ratio ผ่อนคลายชั่วคราวโดย ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่อนคลายมาตรการ "สินเชื่อที่อยู่อาศัย" LTV Ratio ชั่วคราว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาริมทรัพย์ กูซื้อบ้านโดยไม่ต้องมีเงินดาวน์ เช็คเกณฑ์ใหม่ปี 2564 ได้ที่นี่

หลังจากที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มี มาตรการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (มาตรการ LTV) เป็นการชั่วคราว คมชัดลึกออนไลน์ จะพาไปทำความรู้จักเกณฑ์ LTV ratio ใหม่


การผ่อนคลายมาตรการ LTV ในครั้งนี้ มีดังนี้

1.กำหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) เป็นร้อยละ 100 (กู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน) สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (รวมสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและมีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันหรือสินเชื่อ Top-up แล้ว) ทั้งกรณี

        - มูลค่าหลักประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 2 เป็นต้นไป1 
        -  กรณีมูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 1 เป็นต้นไป

สำหรับสินเชื่อเพื่อ refinance หรือสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมที่ให้ภายหลังจากการให้สินเชื่อเพื่อ refinance ของลำดับสัญญาข้างต้น ต้องไม่เกินยอดคงค้างเดิมของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนั้น ๆ หรือตามเพดาน LTV ratio ที่ 100% แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

 

สำหรับการปรับเพิ่ม LTV ratio สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยจากเดิมที่กำหนดให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 สัญญาที่ 1

- มูลค่าราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท มี LTV ไม่เกิน 100% โดยสามารถบวกสินเชื่อ Top-up ได้ 10%

- มูลค่าราคามากกว่า 10 ล้านบาท เดิมกำหนด LTV อยู่ที่ 90%

สัญญาที่ 2

- ราคาบ้านต่ำกว่า 10 ล้านบาท และมากกว่า 10 ล้านบาท กำหนดให้ LTV อยู่ที่ 80-90%

สัญญาที่ 3 ขึ้นไป

- กำหนด LTV อยู่ที่ 70%


ปรับเป็นทุกระดับราคาและทุกสัญญาเป็น 100% สามารถกู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน (รวมถึงการรีไฟแนนซ์) ไม่ต้องวางเงินดาวน์

\"สินเชื่อที่อยู่อาศัย\" ส่องเกณฑ์ใหม่ LTV ratio ผ่อนคลายชั่วคราวโดย ธปท.

2.การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตเพื่อการดำรงเงินกองทุน ให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และ SFIs ใช้เพดาน LTV ratio ตามหนังสือฉบับนี้ ทดแทนเพดาน LTV ratio ข้อ 5.2.3 (1.1.4) ของประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ในการพิจารณาคุณสมบัติของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ด้อยคุณภาพ ให้ได้รับน้ำหนักความเสี่ยงที่ 35%

การผ่อนคลายนี้ให้เป็นการชั่วคราว สำหรับสัญญาเงินกู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับกรณีคำขอกู้ที่สถาบันการเงินและ SFIs ได้รับภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่สามารถทำสัญญาเงินกู้ยืมเงินได้ทัน ให้ถือว่าการอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวยังได้รับสิทธิตามมาตรการผ่อนปรน 

\"สินเชื่อที่อยู่อาศัย\" ส่องเกณฑ์ใหม่ LTV ratio ผ่อนคลายชั่วคราวโดย ธปท.

 

ข่าวยอดนิยม