ข่าว

"วธ." รับสนองพระราชปุจฉาในหลวง ร.10 จัดถวาย ทุนการศึกษา พระภิกษุ-สามเณร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"วธ." รับสนองพระราชปุจฉาในหลวง รัชกาลที่10 จัดถวายทุนการศึกษา"พระภิกษุ-สามเณร" ที่สอบบาลีสนามหลวงได้ ในปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่เปรียญธรรม3ประโยค-เปรียญธรรม 8 ประโยค ในสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ระบุ ทุนศาสนทายาท มีทั้งส่วนกลาง-ภูมิภาค

ศาสนทายาท หรือ “หน่อธรรม” อีกภารกิจที่กระทรวงวัฒนธรรม หรือ “วธ.”  รับสนองพระราชปุจฉา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้

 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)เป็นประธานในพิธีถวายทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ถวายทุนศาสนทายาท พระภิกษุ-สามเณร

นายอิทธิพล กล่าวว่าพระภิกษุ สามเณร ถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญต่อการสืบทอด เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาและนำไปปฏิบัติตามกรอบศีลธรรมอันดีงาม

"วธ." โดยกรมการศาสนา ในฐานะผู้กำกับดูแลกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ให้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมในระดับที่สูงขึ้น 

 

ภายใต้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างศาสนทายาทในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน

รับทุนศาสนาทายาท "หน่อธรรม" พระพุทธศาสนา

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา และทรงสนพระทัยศึกษาธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระไตรปิฎก ได้มีพระราชปุจฉาเผดียงถามสมเด็จพระสังฆราชและพระเถรานุเถระ ว่า “จะส่งเสริมการเรียนการสอนพระบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎก” เพื่อเป็นการจรรโลงบวรพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างมั่งคง

รวมทั้งรับสนองพระราชปุจฉาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการศาสนา จึงได้ร่วมกับสำนักแม่กองบาลีสนามหลวง และวัดโมลีโลกยาราม จัดถวาย“ทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร”แก่พระภิกษุหรือสามเณรที่สอบบาลีสนามหลวงได้ ในปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยค-เปรียญธรรม 8 ประโยค ในสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

 

โดยในส่วนกลาง จัดพิธีถวายทุนการศึกษา ณ วัดโมลีโลกยาราม จำนวน 300 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ส่วนภูมิภาค 68 จังหวัด ดำเนินการตามบริบทของแต่ละพื้นที่ จำนวน 500 ทุนๆ ละ 5,000 บาท 

รับทุนศาสนาทายาท "หน่อธรรม" พระพุทธศาสนา

เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ให้เป็นผู้มีความรอบรู้และแตกฉานในพระธรรมวินัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนสามารถเข้าถึง แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง สามารถนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปอบรมสั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชนได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน

 

จะช่วยให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนทายาท และนำหลักธรรม คำสอนทางศาสนา ไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน 

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด