ข่าว

ราชกิจจาฯ เปิดระเบียบร้องเรียนผลกระทบจาก"ธุรกิจประกันภัย" คลิกเลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ว่าด้วยการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ"ประกันภัย" พ.ศ. 2564  โหลดแบบฟอร์มร้องเรียนได้ที่นี่

ช่วงที่ผ่านมา "ธุรกิจประกันภัย" ได้ตกเป็นที่กล่าวถึงในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะกรณีที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำ"ประกันภัยโควิด-19" แต่กลับไม่ได้รับการคุ้มครองตามที่จ่ายจริง จนมีการร้องเรียนจำนวนมาก  ขณะเดียวกัน บริษัทประกันภัยบางแห่งขาดสภาพคล่อง และถูกเพิกถอนใบอนุญาติธุรกิจประกันภัยก็มี     ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เข้าไปแก้ไขปัญหา รวมถึงมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อให้ทันสมัยเป็นไปตามสถานการณ์โดยนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ลงนามระเบียบฉบับใหม่และประกาศลง"ราชกิจจาฯ" ฉบับเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมาแล้ว    

 

ทั้งนี้ "ราชกิจจานุเบกษา"  ได้เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกันภัย พ.ศ. 2564  

 

โดยให้เหตุผลว่า  ด้วยเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยว่าด้วยการพิจารณาข้อร้องเรียนและดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ให้ได้รับความคุ้มครอง ตามสัญญาประกันภัยอย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เป็นธรรม และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ ด้านสินไหมทดแทนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๒๐ (๑๑) และมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๓๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๓๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกระเบียบไว้ 

ราชกิจจาฯ เปิดระเบียบร้องเรียนผลกระทบจาก"ธุรกิจประกันภัย" คลิกเลย

สำหรับระเบียบดังกล่าวมีสาระสำคัญ เช่น กรณีการยื่นข้อร้องเรียน กำหนดไว้ในข้อ ๖ การยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานให้ยื่นผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นโดยตรงต่อสำนักงาน ได้แก่

(ก) สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง

(ข) สำนักงาน คปภ. เขต

(ค) สำนักงาน คปภ. ภาค

(ง) สำนักงาน คปภ. จังหวัด

 

(๒) ยื่นผ่านทางไปรษณีย์มายังสำนักงาน

(๓) ยื่นผ่านหน่วยงานอื่น

(๔) ยื่นผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด

 

 

ข้อ ๗ ในการยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานให้ใช้แบบข้อร้องเรียนตามแบบ ร. ๑ แนบท้าย ระเบียบนี้ และในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้ผู้ร้องเรียนใช้หนังสือมอบอำนาจตามแบบ ร. ๒ แนบท้ายระเบียบนี้

 

โดยผู้ร้องเรียนสามารถขอรับแบบข้อร้องเรียนและแบบหนังสือมอบ    อำนาจ ได้ที่สำนักงาน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน www.oic.or.th กรณีผู้ร้องเรียนมิได้ใช้แบบข้อร้องเรียนหรือแบบหนังสือมอบอำนาจตามวรรคหนึ่ง ข้อร้องเรียน หรือหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวต้องมีรายละเอียดและรายการอย่างน้อยตามแบบ      ที่ กำหนด ในวรรคหนึ่ง

 

ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นข้อร้องเรียนในพื้นที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาของตัวเอง และผู้ร้องเรียนประสงค์ จะให้ส่งข้อร้องเรียนไปยังจังหวัดที่ตนเองมีภูมิลำเนาหรือมูลคดีเกิด ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามความ ประสงค์ของผู้ร้องเรียน

 

ข้อ ๘ ข้อร้องเรียนที่ยื่นต่อสำนักงานต้องมีความชัดเจนสามารถทำความเข้าใจได้ ใช้ถ้อยคำ สุภาพ ไม่หยาบคาย ไม่มีลักษณะเป็นการกรรโชก ข่มขู่ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

 

โดยต้องมี รายละเอียดและเอกสารหลักฐานอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 

(๑) ชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้ร้องเรียน หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทำง หรือเอกสารประจำตัวอื่นซึ่งออกโดยราชการ กรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนา หนังสือรับรองของนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือและรับรองสำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ำมี)

 

(๒) ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้ต้องยื่นข้อร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ตามสมควรเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

 

(๓) คำขอของผู้ร้องเรียนที่ต้องการให้บริษัทปฏิบัติ

 

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน ท้ายระเบียบฯ แบบร.1

แบบหนังสือมอบอำนาจ ตามระเบียบฯ หรือ แบบร.2

 

คลิกอ่านระเบียบการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนฉบับเต็ม  ...สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกันภัย พ.ศ. ๒๕๖๔

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด