ข่าว

"กรมบังคับคดี" เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นประชาชน พบมีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กรมบังคับคดี" เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบมีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนัย ขวัญอยู่ หัวหน้าโครงการวิจัย และอาจารย์วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผลจากการสำรวจพบว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวมมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว จากค่าเฉลี่ย 9.02  คะแนน เป็นค่าเฉลี่ย 9.10 คะแนน และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวมสูงขึ้นเช่นกัน จากค่าเฉลี่ย 8.68 คะแนน เป็นค่าเฉลี่ย 9.23 คะแนน

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี แถลงว่า กรมบังคับคดีมีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้น ถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมายทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและพร้อมพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนอย่างแท้จริง จึงมีการจัดทำโครงการ "สำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564" โดยมีวัตถุประสงค์ 6 ข้อ คือ 


(1) เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการตามกระบวนการบังคับคดี ให้มีมาตรฐานการบริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน จากการสำรวจทำให้ทราบถึงการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดี โดยเปรียบเทียบผลการศึกษาวิจัยของปีที่ผ่านมากับปีงบประมาณ 


(2) เพื่อให้ทราบถึงความเชื่อมั่น ของประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน 


(3) เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านกระบวนการบังคับคดี 


(4) เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นการออกแบบระบบงาน และกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ความต้องการของผู้รับบริการ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ทั้งกระบวนการทำงานหลัก และกระบวนการทำงานสนับสนุน 


(5) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามแนวทางระบบราชการ 4.0 


(6) เพื่อเป็นการขับเคลื่อน ตามยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ของกรมบังคับคดี สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

ดังนั้น การนำความเห็นจากผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพของงานราชการและบริการประชาชน เพื่อเป็นการสนับสนุนการปรับปรุงการให้บริการโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงให้มีการสำรวจวิจัย "โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการนี้ เพื่อให้การสำรวจมีความเป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ มีความเป็นกลาง และปราศจากอคติ ในการสำรวจจึงต้องมีผู้ประเมินอิสระจากหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ โดยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี จากกลุ่มประชากรเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 2,746 รายทั่วประเทศ โดยการสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีการดำเนินการเก็บข้อมูล 3 ส่วน คือ การสำรวจแบบตัวต่อตัว (Face-to-face Interview) หรือการโทรศัพท์สัมภาษณ์ (Telephone Survey) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 

ทั้งนี้ กรมบังคับคดีจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไป

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด