ข่าว

เฮ"หน้ากากอนามัย" ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าของที่นำมาผลิต

ราชกิจจาฯ ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากากอนามัย สู้โควิด ออกไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่ 1 ต.ค. 64  ถึง 31 มี.ค. 65

"อาคม เติมพิทยาไพสิฐ" รมว.คลัง ลงนามประกาศ กระทรวงการคลัง ให้ยกเว้นภาษีของที่นำเข้ามาผลิตเป็นหน้ากาก สู้ภัยโควิด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  โดยลงประกาศใน"ราชกิจจาฯ" แล้ว  

 

19 ต.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา"ราชกิจจานุเบกษา"  ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 3)

 

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการระบาดอย่างรุนแรง และเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณความต้องการใช้ หน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง

 

ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศและความผาสุกของประชาชน สมควรยกเว้นอากร สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก

เฮ\"หน้ากากอนามัย\" ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าของที่นำมาผลิต

เฮ\"หน้ากากอนามัย\" ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าของที่นำมาผลิต

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


 

 

ข้อ 1 ให้ยกเว้นอากรสำหรับของไม่ว่าจะจัดอยู่ในพิกัดประเภทใดที่น าเข้ามาเพื่อผลิต เป็นหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย 6307.90.40 หน้ากากกรองเชื้อโรค หน้ากาก ทางการแพทย์นอกจากหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด และหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ตามประเภทย่อย 6307.90.90 การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของที่ได้รับการยกเว้นอากร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

(1) ของที่ได้รับการยกเว้นอากรจะต้องนำไปใช้ผลิตหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด ตามประเภทย่อย 6307.90.40 หน้ากากกรองเชื้อโรค หน้ากากทางการแพทย์นอกจากหน้ากาก ชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด และหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ตามประเภทย่อย 6307.90.90 ภายในก าหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่นำของเข้า

 

หากปรากฏในภายหลังว่า ของที่ได้รับการยกเว้นอากรไม่สามารถหรือมิได้นำไปใช้ผลิต ภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่นำของเข้า ผู้ นำของเข้าจะต้องชำระอากรตามปกติ หรือส่งของนั้น ออกไปนอกราชอาณาจักร หากมีเหตุจำเป็นต้องขยายเวลาให้ขอต่ออธิบดีกรมศุลกากรก่อนครบกำหนด ดังกล่าว อธิบดีกรมศุลกากรอาจอนุญาตให้ขยายเวลาได้ไม่เกินหกเดือน

 

(2) ผู้ขอใช้สิทธิต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศุลกากร

 

ข้อ 2 ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามพิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกำหนด

 

 

ข้อ 3 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563  กระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไว้แล้ว ให้ถือเป็นการอนุมัติตามประกาศนี้ และสำหรับผู้อยู่ระหว่าง การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวของกรมศุลกากรก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศนี้

 

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม....

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ ๓)

ข่าวยอดนิยม