ข่าว

กระทรวงวัฒนธรรม ไฟเขียว เชิดชูคนวงการมวยเทียบเท่า "ศิลปินแห่งชาติ"

กระทรวงวัฒนธรรม ไฟเขียว เชิดชูคนวงการมวยเทียบเท่า "ศิลปินแห่งชาติ"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เผยความพยายามในการผลักดันให้บุคคลในวงการกีฬามวยไทยที่สร้างผลงาน ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะ"ศิลปินแห่งชาติ" สาขาศิลปะมวยไทย บรรลุความสำเร็จ กระทรวงวัฒนธรรม ตอบรับแนวทางที่ผลักดันผ่านไป ทางคณะกรรมาธิการการกีฬาฯ

ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    เปิดเผยว่า ความพยายามในการผลักดันไทยให้ นักมวยไทยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการมวยไทย    ได้รับการประกาศเกียรติคุณในฐานะ "ศิลปินแห่งชาติ"    สาขาศิลปะมวยไทย ได้ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

 ทั้งนี้   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   ได้มีหนังสือไปถึงประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีเนื้อหา ตอบรับต่อการเชิดชูบุคคลในวงการกีฬามวยไทยให้เป็น  "ศิลปินแห่งชาติ"    เป็นการขานรับต่อแนวทางของ สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ที่ผลักดันเรื่องนี้ผ่านไปยัง คณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ในปี2563 


โดยแรงผลักดันสำคัญคือ คณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร  มีมติที่ประชุม ในเดือนธันวาคม  2563   ต่อการพิจารณาเชิดชูบุคคลในวงการมวยไทยให้เป็น "ศิลปินแห่งชาติ"   และทำเรื่องขอให้กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ต่อมา กระทรวงวัฒนธรรมได้ศึกษาข้อมูลแนวทางการดําเนินงาน และได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม   ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 

กระบวนการจากนี้ไป  1. มอบหมายกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลวงการ มวยไทยตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 มาตรา 28 (3) บุคคลที่มีผลงานดีเด่น ทางวัฒนธรรมและพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2554 มาตรา 4 (2) ในการยกย่องเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขากีฬา ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวและการละเล่น เช่น มวยไทย

 2. มอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลวงการมวยไทย ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 52 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถ้ามี) โดยปรับเพิ่มสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน จาก "กองทุนกีฬามวย ” เช่นเดียวกับศิลปินแห่งชาติ โดยทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง

 

ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   กล่าวว่า การผลักดันเรื่องนี้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พฤศจิกายน 2563    ผ่านทาง ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เป็นการนำเสนอเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับการยอมรับในทั่วโลก จึงสมควรเชิดชูคนไทยที่ได้สร้างคุณค่าให้มวยไทย ให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้เหมาะสมได้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย  จนกระทรวงวัฒนธรรมเห็นชอบในแนวทางในที่สุด 

กระทรวงวัฒนธรรม ไฟเขียว เชิดชูคนวงการมวยเทียบเท่า "ศิลปินแห่งชาติ" การประชุมคณะกรรมาธิการ การกีฬา สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาในประเด็นผลักดันให้บุคคลในวงการมวยไทย มีฐานะเทียบเท่าศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย ( แฟ้มภาพ) 

logoline