ข่าว

ตรึงมาตรการ"ห้ามชุมนุม มั่วสุม"ในสถานการณ์โควิด-19 ประกาศลง ราชกิจจาฯ

ตรึงมาตรการ"ห้ามชุมนุม มั่วสุม"ในสถานการณ์โควิด-19 ประกาศลง ราชกิจจาฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจาฯ" ออกประกาศ ข้อกำหนดตามพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน การคลายล็อคสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 แต่ให้คงมาตรการ"ห้ามชุมนุม มั่วสุม"ต่อไป

แม้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ออกมาตรการผ่อนคลายการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดประเทศ  โดยลงประกาศใน"ราชกิจจาฯ" ก่อนหน้านี้ไปแล้ว  อย่างไรก็ตาม ยังคง ตรึงมาตรการ "ห้ามชุมนุม"การทำกิจกรรม การมั่วสุมต่อไป  โดยได้ประกาศลง ราชกิจจาฯ ฉบับวันนี้ ( 18 ต.ค.64 ) 

 

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.64  "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) (ฉบับที่ ๑๒)

 

ด้วยที่ผ่านมาภาพรวมของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้ม ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายสาธารณสุขสามารถควบคุมและจำกัดขอบเขตพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคได้ ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของภาคประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ ครอบจักรวาล และการบูรณาการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายในการปฏิบัติตามมาตรการ ความปลอดภัยส าหรับองค์กร มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย รวมทั้ง มาตรการอื่น ๆ ที่กำหนด

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ ควบคู่กับ การป้องกันและควบคุมโรคอย่างสมดุลในระยะยาว รัฐบาลจึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีมาตรการผ่อนคลายและมาตรการควบคุมเท่าที่จำเป็นตามระดับพื้นที่ ของสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

รวมทั้งได้ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่ สถานการณ์โดยได้ออก คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) ที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตาม ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ตรึงมาตรการ"ห้ามชุมนุม มั่วสุม"ในสถานการณ์โควิด-19 ประกาศลง ราชกิจจาฯ

อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ข้อ ๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและ พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ ๓ (๖) และข้อก าหนด คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ปฏิบัติดังนี้

ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ตรึงมาตรการ"ห้ามชุมนุม มั่วสุม"ในสถานการณ์โควิด-19 ประกาศลง ราชกิจจาฯ

 

“๓. ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ในพื้นที่ ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกิจกรรมที่ได้รับ การยกเว้น โดยให้ดำเนินการตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ในเรื่องมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง ให้ดำเนินการตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ”

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม...

ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) (ฉบับที่ ๑๒)

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด