ข่าว

โปรดเกล้าฯ"สถาปนาสมณศักดิ์" พระธรรมวุฒาจารย์ ประกาศลง ราชกิจจาฯ

โปรดเกล้าฯ"สถาปนาสมณศักดิ์" พระธรรมวุฒาจารย์  ประกาศลง ราชกิจจาฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ "สถาปนาสมณศักดิ์" พระธรรมวุฒาจารย์ (หลวงปู่ไสว) ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี ประกาศลงราชกิจจาฯแล้ว

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศ  พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์  "พระธรรมวุฒาจารย์" หรือ "หลวงปู่ไสว"  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดศรีสุรยวงศาราม วรวิหาร  พระอนุชาในสมเด็จพระสังฆราช เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามว่า  "พระพรหมมงคลวัชราจารย์"

 

โปรดเกล้าฯ"สถาปนาสมณศักดิ์" พระธรรมวุฒาจารย์  ประกาศลง ราชกิจจาฯ

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ต.ค.64  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์   ความว่า   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์ สูงขึ้นมีอยู่

 

โปรดเกล้าฯ"สถาปนาสมณศักดิ์" พระธรรมวุฒาจารย์  ประกาศลง ราชกิจจาฯ

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา "พระธรรมวุฒาจารย์"  ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมงคลวัชราจารย์ ศาสนกิจวิธานโกศล สังฆโสภณ ญาณปยุต วิสุทธศีลาจารนิวิฐ พิพิธธรรมคุณสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป

ขออาราธนาพระคุณ จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กำลังและอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๗  ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔  เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

อนึ่ง พระธรรมวุฒาจารย์ หรือ "หลวงปู่ไสว"  เดิมเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดศรีสุรยวงศารามวรวิหาร  และเป็นพระอนุชาในสมเด็จพระสังฆราช  

คลิกอ่านฉบับเต็ม .... 

 พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมวุฒาจารย์

 

logoline