ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งสำนักนายกฯ ตั้ง ศบค.ส่วนหน้า "คุมโควิดชายแดนใต้"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ ออกประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้ง ศบค.ส่วนหน้า มอบหมาย พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกฯ นั่งผอ.ศูนย์ฯ ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 พื้นที่ชายแดนใต้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่  คำสั่งสำนักนายกฯ จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศบค.ส่วนหน้า 

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 ต.ค.64  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่อง เป็นลำดับ

 

โดยมีคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กำหนดให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เป็นหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น

 

เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด- 19 ในเขตพื้นที่ดังกล่ำว

สมควรกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ในการบูรณาการการปฏิบัติราชการให้สำมารถขับเคลื่อน ติดตาม และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการเฉพาะและชั่วคราว

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๓) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้ง หน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ในคำสั่งนี้ “จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และอาจรวมพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามที่ นายกรัฐมนตรีกำหนด

 

 

ข้อ ๒ ให้มี “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (เรียกโดยย่อว่า “ศบค.ส่วนหน้า”) มีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นผู้อำนวยกำรศูนย์ โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งสำนักนายกฯ ตั้ง ศบค.ส่วนหน้า "คุมโควิดชายแดนใต้"

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งสำนักนายกฯ ตั้ง ศบค.ส่วนหน้า "คุมโควิดชายแดนใต้"

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งสำนักนายกฯ ตั้ง ศบค.ส่วนหน้า "คุมโควิดชายแดนใต้"

๒.๒ หน้าที่และอำนาจ

(๑) กำหนดแนวทางการบูรณาการ ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตาม การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้คลี่คลายโดยเร็วตามนโยบำย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด - 19 กำหนด

 

(๒) ร่วมมือและประสำนงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้การดำเนินการของ ศบค.ส่วนหน้า และ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อศูนย์บริหำรสถานการณ์โควิด - 19

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มอบหมาย ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจในข้อนี้ ให้ ศบค.ส่วนหน้ำ เสนอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัย

 

ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจของ ศบค.ส่วนหน้า ตามคำสั่งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศบค.ส่วนหน้า ตามที่ร้องขอ

 

ข้อ ๔ ให้ส่วนราชกา รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้การสนับสนุน การดำเนินงานของ ศบค.ส่วนหน้ำ และให้สำนักงานสภาควำมมั่นคงแห่งชาติอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติหน้ำที่ทั้งด้านงบประมาณและงานด้านธุรการ ตามความจำเป็นและเหมำะสมให้แก่ ศบค. ส่วนหน้า

ข้อ ๕ ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ ตามหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงานใน ศบค.ส่วนหน้า ตามที่คณะกรรมกำรกำหนด

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

คลิกอ่านคำสั่งศบค.ส่วนหน้า ฉบับเต็ม....

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ