ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ปลดล็อควัคซีนโควิด" ม.ขอนแก่นจัดหาได้เอง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ปลดล็อควัคซีนโควิด" ให้ "รพ.ศรีนครินทร์" ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหา ผลิต ขาย นำเข้า หรืออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์สู้โควิด-19 ได้

"ราชกิจจาฯ"  ออกประกาศ "ปลดล็อควัคซีนโควิด" ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหา ผลิต ขาย นำเข้า หรืออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์สู้โควิด-19 ได้เอง 

 

16 ต.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา "ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔

 

มีเนื้อหาว่า  ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กอรปกับประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ วัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 นั้น

เพื่อให้การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งอยู่ในหน้าที่และ ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึง การป้องกันการระบาดและความรุนแรงของโรคในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับ มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงออกข้อบังคับ ไว้ดังนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ปลดล็อควัคซีนโควิด" ม.ขอนแก่นจัดหาได้เอง

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการ ทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔ ”

 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข หมายความว่า การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดหา ผลิต ขาย นำเข้า หรืออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งที่ดำเนินการ ในประเทศและในต่างประเทศ

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ปลดล็อควัคซีนโควิด" ม.ขอนแก่นจัดหาได้เอง

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้มีอำนาจในการตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ อธิการบดีอาจมอบหมายหรือมอบอำนาจ ให้หน่วยงานของรัฐอื่นใด หน่วยงานภาคเอกชน บุคคล ทั้งในและต่างประเทศหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดเป็นผู้รับมอบหมาย หรือได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการแทนได้

 

ข้อ ๕ การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้ดำเนินการโดยคำนึงถึง ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ โดยให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้อธิการบดีรายงานการดำเนินการตามข้อบังคับฉบับนี้ให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ

 

ข้อ ๖ ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ที่มหาวิทยาลัย จัดหามาเพื่อให้บริการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีและการบังคับทางปกครอง

 

ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

คลิกอ่าน ฉบับเต็ม.... 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านี้  เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 64  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ การปลดล็อก ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำเข้าวัคซีนสู้โควิด-19 ได้เอง มาแล้วเช่นกัน 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด