ข่าว

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯประกาศ "พรฎ.เปิดประชุมสภา" สมัยสามัญครั้งที่2

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯประกาศ "พรฎ.เปิดประชุมสภา" สมัยสามัญครั้งที่2
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศโปรดเกล้าฯ "พรฎ.เปิดประชุมสภา"สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

"ราชกิจจานุเบกษา"  เผยแพร่ ประกาศ โปรดเกล้าฯพระราชกฤษฏีกาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 แล้ว  กำหนดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ 

 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 64  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ความว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ตามความในมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง

 

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯประกาศ "พรฎ.เปิดประชุมสภา" สมัยสามัญครั้งที่2

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯประกาศ "พรฎ.เปิดประชุมสภา" สมัยสามัญครั้งที่2

ทั้งนี้  ราชกิจจานุเบกษา ระบุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกำหนดเวลา หนึ่งร้อยยี่สิบวัน และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน สมควร ที่จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สองสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงจำเป็น ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

logoline