ข่าว

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ฯ จัดพิธีเปิดโครงการ "สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์"

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ฯ จัดพิธีเปิดโครงการ "สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย จัดพิธีเปิดโครงการ "สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์" หวังพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

 

วันที่14 ต.ค. ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า(ถนนโยธี) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand:AIAT)ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามสมาพันธ์พันธมิตรปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ(National AI Consortium)

 

ภายหลังได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุน ด้านการพัฒนากําลังคน การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกร-วิศวกร-นักวิจัย-วิสาหกิจเริ่มต้น ด้าน"ปัญญาประดิษฐ์” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์" (Super AI Engineer)โดยมี ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(รมว.อว.)เป็นประธานในพิธี

 

การลงนามครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรด้าน"ปัญญาประดิษฐ์"เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ในปี 2564 นี้ เป็นโครงการปีที่ 2 (Season 2) ต่อจากโครงการปีที่ 1 ปี 2563 (Season 1) ที่มีผู้ผ่านการประเมินความสามารถหลังอบรม ได้มาเป็นกลุ่มที่ได้เหรียญทอง จำนวน 8 คน กลุ่มที่ได้เหรียญเงินจำนวน 19 คน และกลุ่มที่ได้เหรียญทองแดงจำนวน 45 คน

 

โครงการปีที่ 2 นี้ก็เช่นเดียวกัน ทาง"สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย" ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และสถาบันการศึกษาได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสมาชิกสมาคมจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนไม่น้อยกว่า 40 แห่งเพื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปัจจุบันทางกลุ่มผู้พัฒนาบุคลากรด้าน"ปัญญาประดิษฐ์"และพัฒนาเทคโนโลยีด้าน"ปัญญาประดิษฐ์" จัดตั้งภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai Artificial Intelligence Consortium) ตั้งแต่ปีที่แล้ว

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ฯ จัดพิธีเปิดโครงการ "สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์"
 

 

โดยในปีนี้มีเป้าหมายเบื้องต้นให้มีพิธีลงนามสมาพันธ์ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AI Thailand Consortium) ระหว่างองค์กรเริ่มต้น 5 องค์กร คือ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA), สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทย (CITT)และสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) 

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ฯ จัดพิธีเปิดโครงการ "สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์"

ทั้งนี้จะมีการขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ให้มีส่วนร่วมกันพัฒนาและนำเทคโนโลยี "ปัญญาประดิษฐ์" มาใช้ในประเทศไทยประกอบด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพัฒนาบุคลากร ด้านทรัพยากรการประมวลผล"ปัญญาประดิษฐ์" ด้านบริหารจัดการองค์ความรู้ ความสามารถในการรวมระบบงานและเทคโนโลยี"ปัญญาประดิษฐ์"ด้านต่าง ๆ ในหลายมิติ ทั้งในภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเครือข่าย

 

โดยเฉพาะการจัดทำแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (National Artificial Intelligence Platform) ที่เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับใช้งานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนขึ้น ซึ่งนำมาสู่การสร้างอุตสาหกรรม"ปัญญาประดิษฐ์"ในประเทศไทย เครือข่ายภาคีนี้จะเป็นองค์กรที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยน ความรู้ ทรัพยากร และการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกัน ด้วยระบบสังคมดิจิทัล (Digital Economy) บนฐานของโครงการที่มีคุณภาพระดับสากลและมีโอกาสขยายเครือข่ายไปยังต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่สามารถพัฒนาคนให้มีทักษะด้าน"ปัญญาประดิษฐ์"มากขึ้น
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด