ข่าว

ถึงฤดูกาล "โยกย้ายตำรวจ" ปี 64 สว.-รอง ผบก. "ผบ.ตร." ย้ำยึดหลักอาวุโสกฎ

ถึงฤดูกาล "โยกย้ายตำรวจ" ปี 64 สว.-รอง ผบก. "ผบ.ตร." ย้ำยึดหลักอาวุโสกฎ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ผบ.ตร." ย้ำจัดทำรายชื่อ "โยกย้ายตำรวจ" ปี 64 ระดับ สารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ พร้อมกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ แบ่งลำดับอาวุโส พิจารณาความพร้อม ก่อนส่งกลับทางเมล์

14 ต.ค.2564  พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)  ลงนามในบันทึกข้อความ  เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่งระดับสารวัตร (สว.) ถึง รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) วาระประจำปี 2564 ถึง ผู้บัญชาการ(ผบช.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(สง.ผบ.ตร.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า โดยระบุว่า 

ด้วยขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่งระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2565 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลง 25 กรกฎาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโสกฎ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 กฎก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการดังนี้

1. การจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นให้พิจารณาดำเนินการตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 ข้อ 23(2) (3) และข้อ 24 แล้วเสนอต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งใน 18 ตุลาคม 2564 ตามรูปแบบผนวก ก

 

2.การจัดทำบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

2.1 กองบัญชาการ(บช.) และกองบังคับการ(บก.) ขึ้นตรงในสังกัด สง.ผบ.ตร.

2.1.1 ระดับผกก. และรองผบก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ผ่านทพ.) ใน 26 ตุลาคม 2564 ตามรูปแบบผนวกข และ ค

2.1.2 ระดับ สว. และ รอง ผกก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยังตร. (ผ่านทพ.) ใน 10 พฤศจิกายน 2564 ตามรูปแบบผนวก ข และ ค

2.2 บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร.

2.2.1 ระดับผกก. และรองผบก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยังตร. (ผ่านทพ.) ใน 26 ตุลาคม 2564 ตามรูปแบบผนวกขและค

2.2.2 ระดับ สว. และรอง ผกก. ซึ่งเป็นอำนาจของ ผบช. ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีการแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นใน 12 พฤศจิกายน 2564 ตามรูปแบบผนวก ข และ ค แล้วให้ทุกหน่วยส่งบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยังตร. (ผ่านทพ.) ใน 13 พฤศจิกายน 2564 เพื่อตรวจความซ้ำซ้อนของตัวบุคคลกับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งสำหรับวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและวันมีผลบังคับใช้มอบหมายให้สำนักงานกำลังพล(สกพ.) แจ้งให้หน่วยทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

3.ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 33 ให้พิจารณาเสนอหรือดำเนินการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย เว้นแต่รายใดถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงหรือถูกดำเนินคดีอาญาหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนโดยให้พิจารณาเสนอและดำเนินการปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งที่มีปริมาณและคุณภาพงานน้อยลงพร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยังดร. (ผ่านทพ.) ตามรูปแบบผนวก ง

 

4.ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจระดับ ผกก. เมื่อดำรงตำแหน่งเดียวติดต่อกันครบ 4 ปี ให้เสนอแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย

 5.ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2563 ให้ดำเนินการได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นอย่างแท้จริง หากหน่วยจะเสนอแต่งตั้งให้ระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผ่านทพ.) ตามรูปแบบผนวก จ

6.ข้าราชการตำรวจที่มีการฝ่าฝืนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ตลอดจนความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์ ให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกพื้นที่ทุกราย

7.หน่วยที่ยังคงมีจำนวนตำแหน่ง รอง ผกก. (สอบสวน) และสวป. ในสถานีตำรวจเกินกรอบตำแหน่งที่ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561 ได้กำหนดไว้ให้ปรับเกลี่ยให้เป็นไปตามกรอบตำแหน่งที่ ก.ตร. กำหนด โดยพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย

8.การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานสอบสวน ที่ทำหน้าที่สอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำหนดขึ้นตามมติ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อ 22 พฤษภาคม 2563 ให้พิจารณาข้าราชการตำรวจที่ขอรับการแต่งตั้งและมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ 9.การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานให้ประสานทำความตกลงกันไว้เป็นหลักฐานให้ชัดเจนโดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งตร. ที่ 297/2562 10 พฤษภาคม 2562 เรื่องการมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยเคร่งครัด

10.ให้หน่วยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจที่จะแต่งตั้ง รวมถึงยศ ชื่อ ชื่อสกุลตำแหน่ง เลขตำแหน่ง สถานภาพข้าราชการตำรวจ และรายละเอียดอื่นๆ ทางด้านธุรการให้ถูกต้อง

11.ให้บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. รวบรวมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งรวมทั้งสรุปจำนวนคำสั่งที่แต่งตั้งและรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานแล้วจัดส่งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ผ่านทพ.) ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ การจัดส่งบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ผ่านทพ.) นั้นให้ทุกหน่วยจัดส่งทั้งในรูปแบบเอกสาร และไฟล์ Excel ผ่านทาง e-mail address และให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 29 ความลับ โดยเคร่งครัด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด