ข่าว

ครม. โยกย้าย "ขรก." ระดับสูงหลายตำแหน่ง ตั้งอธิบดีกรมยุโรป- เอกอัครราชทูต

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

คณะรัฐมนตรีโยกย้าย "ข้าราชการ" ระดับสูงหลายตำแหน่ง ตั้งอธิบดีกรมยุโรป เอกอัครราชทูตประจำสหประชาชาติ เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 

 

1. เรื่องการแต่งตั้ง "ข้าราชการ" พลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการต่างประเทศ) 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง"ข้าราชการพลเรือนสามัญ" สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้  

 

1. นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกกระทรวง  
 

2.นายอสิ ม้ามณี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมยุโรป  

 

3. นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
      

4.นายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

 

 

 

 

2. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 13 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 

 

        1. นายประสาท สืบค้า             ประธานกรรมการ  
        2. นายศรัณย์ โปษยะจินดา       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        3. นายสุพจน์ หารหนองบัว        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        4. นายสรนิต ศิลธรรม                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

        5. นายพินิติ รตะนานุกูล              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        6. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
        7. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
        8. นายมนูญ สรรค์คุณากร           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ         
        9. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      

       10. นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ)    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        11. นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         12. นายรณภณ เนตรสว่างวิชา (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคกลาง) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        13. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       

         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

 

 

 

3.เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 
  

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เสนอแต่งตั้ง นายคงธัช เตชะวิเชียร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ในคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) เดิมที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 

4. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับต้น ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้   
 

1.เลื่อนและแต่งตั้ง นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งว่าง)  

 

2. เลื่อนและแต่งตั้ง นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมควบคุมมลพิษ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งว่าง)  

 

3. เลื่อนและแต่งตั้ง นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมทรัพยากรธรณี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งว่าง)

 
4. เลื่อนและแต่งตั้ง นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมป่าไม้ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งว่าง)  
  

 5. เลื่อนและแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมป่าไม้ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งว่าง)  
  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป