ข่าว

ด่วน เปิด "วาระ ครม." เคาะช่วยเหลือแท็กซี่ - มอเตอร์ไซด์รับจ้าง- ถกเปิดประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน เปิด "วาระ ครม." เตรียมเคาะแนวทางช่วยเหลือแท็กซี่ - มอเตอร์ไซด์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี- นายกฯชี้แจงรายละเอียดแนวทางปฏิบัติและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. 64 ต่อ ครม.

 

วันนี้ (12 ต.ค. 2564) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานประชุม ครม. มีรายละเอียด ดังนี้

 

พล.อ.ประยุทธ์ จะชี้แจงรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.2564 ตามที่ได้มีแถลงการณ์ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งหลังการชี้แจงจะได้รับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นจาก"คณะรัฐมนตรี"

 

นอกจากนั้น "ครม."ยังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่รวมถึงพายุลูกใหม่ที่จะเข้าสู่ประเทศไทย ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายกับประชาชนพื้นที่เกษตร และพื้นที่เศรษฐกิจเพิ่มเติม 

 

สำหรับ"วาระ ครม."ที่น่าสนใจได้แก่ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ ที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธาน จะเสนอมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่มีอายุเกินกว่า 65 ปีขึ้นไปซึ่งไม่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาจากผลกระทบล็อกดาวน์ในครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ทั้ง 29 จังหวัดให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

 

สำหรับเรื่องนี้ที่ผ่านมา "ครม." ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ให้ได้รับความช่วยเหลือ 

 

โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการจดทะเบียนอนุญาตผู้ขับขี่รถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่สามารถยืนยันตัวตนตรวจสอบได้ เสนอ "ครม."อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งล่าสุดกรมการขนส่งทางบก ได้เสนอเรื่องมาให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง เห็นชอบแล้ว และได้ส่งมาให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จัดทำเป็นข้อเสนอให้กับ "ครม."พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

 

 


 

 

กระทรวงการต่างประเทศขอความเห็นชอบต่อการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อขยายระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ พัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา 

 

- กระทรวงคมนาคมขออนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง

 

- สำนักงบประมาณขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

 

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่ 

 

- คมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคลองควาย ตำบลบางเตย ตำบลสามโคก ตำบล บ้านปทุม และตำบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พ.ศ...

 

- กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลากากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่..) พ.ศ... (ด่านศุลกากรนครพนม)

 

- สลค.เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ...


- สมช.เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล และกำหนด แบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ. 2552

 

- แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กฤษฎีกา(คณะพิเศษ) เรื่อง การแต่งตั้งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นต้น 

 

- กระทรวงการคลังเสนอการลงนามร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลงว่า ด้วยการค้าบริการของอาเซียน

 

- กระทรวงการคลังเสนอโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ