ข่าว

"ราชกิจจาฯ" ออกประกาศจัดลำดับความสำคัญจัดสรรน้ำของประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ลุงป้อม" ลงนามประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง จัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำของประเทศปี64 ประกาศลง"ราชกิจจาฯ" มีผลบังคับใช้แล้วเผยเน้นใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคลำดับแรก จัดใช้น้ำตามจารีตประเพณี

9 ต.ค 64 รัฐบาลมีความพยายามในการบริหารจัดสรรน้ำของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการ โดยเมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา "ลุงป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ลงนามในประกาศ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง จัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำของประเทศ พ.ศ. 2564  เผยแพร่ลง"ราชกิจจาฯ"  มีผลบังคับใช้แล้ว  

 

เนื้อหา ของประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำของประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ำนำไปพิจารณาในการจัดสรรน้ำและควบคุมการใช้น้ำในแต่ละลุ่มน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง จัดลำดับความสำคัญ ในการจัดสรรน้ำของประเทศ พ.ศ. 2564”

"ราชกิจจาฯ" ออกประกาศจัดลำดับความสำคัญจัดสรรน้ำของประเทศ

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “การอุปโภคบริโภค” หมายถึง การใช้ทรัพยากรน้ำ สาธารณะเพื่อการกิน ดื่ม ประกอบอาหาร และวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ตลอดจนเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการดำรงชีพ หรือความจำเป็นในครัวเรือน

"ราชกิจจาฯ" ออกประกาศจัดลำดับความสำคัญจัดสรรน้ำของประเทศ

“การรักษาระบบนิเวศ ” หมายถึง การรักษาวงจรธรรมชาติของสรรพชีวิตที่สัมพันธ์กัน เป็นระบบนิเวศและรักษาคุณประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากระบบนิเวศให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีปริมาณ คุณภาพ และระดับน้ำ รวมทั้งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามช่วงเวลา ฤดูกาล และภูมิสังคม

 

การบรรเทาสาธารณภัย” หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณชนซึ่งประสบภัย ไม่ว่าภัยนั้นจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด

 

“จารีตประเพณี” หมายถึง การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะตามประเพณีนิยมที่ได้ประพฤติกันสืบมา

 

“การคมนาคม” หมายถึง การขนส่งและการสัญจรทางน้ำ

 

 "เกษตรกรรม" หมายถึง การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นาเกลือ หรือเกษตรกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการลุ่มน้ำประกาศกำหนด

 

"อุตสาหกรรม" หมายถึง การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อการประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วย

 

"พาณิชยกรรม" หมายถึง การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อการประกอบธุรกิจการค้า หรือการบริการ

 

"การท่องเที่ยว" หมายถึง การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ หรือปรับภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวโดยอาศัยทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชน์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยไม่รวมถึงการคมนาคม

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำในแต่ละลุ่มน้ำพิจารณาจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำในแต่ละลุ่มน้ำ ภายใต้ลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้

(๑) การอุปโภคบริโภค

(๒) การรักษาระบบนิเวศ

(๓) การบรรเทาสาธารณภัย

(๔) จารีตประเพณี

(๕) การคมนาคม

(๖) เกษตรกรรม

(๗) อุตสาหกรรม

(๘) พาณิชยกรรม

(๙) การท่องเที่ยว

 

ในกรณีที่คณะกรรมการลุ่มน้ำเห็นว่าการจัดล้าดับความสำคัญในระหว่างลำดับที่ (๒) ถึง (๙) นั้น มีความจำเป็นที่จะจัดลำดับให้แตกต่างไปจากล้าดับที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

 

ข้อ ๕ ในการจัดสรรทรัพยากรน้ำสาธารณะแต่ละลุ่มน้ำภายใต้ลำดับความสำคัญของ การจัดสรรน้ำตามข้อ ๔ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำพิจารณาจัดสรรน้ำให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำ และลำดับความสำคัญของการใช้น้ำสำหรับกิจการประเภทต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

 

เปิดประกาศการจัดลำดับความสำคัญของการจัดสรรน้ำประเทศ 

คลิก.....ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง จัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ