ข่าว

รมว.กษ. ขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต

รมว.กษ. ขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมว.กษ. ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตของสินค้าเกษตรอินทรีย์ มอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1ล้านไร่) วงเงินกว่า 161 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำนาจเจริญ

 

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ของสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

และมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำนาจเจริญ ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

 

 

ทั้งนี้ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ มีสมาชิก 568 ราย จาก 5 อำเภอ 21 ตำบล 72 หมู่บ้าน ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์จำนวน 12,250 ไร่ ผลผลิต 5,000 ตัน/ไร่ สามารถผลิตข้าวอินทรีย์ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ 

 

 

รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้ อีกทั้งยังพร้อมสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ที่เกษตรกรจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ นอกจากนี้ได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ จัดหาช่องทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางในการจัดจำหน่ายที่แน่นอน

 

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ ภายในงานได้มีพิธีมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกรจำนวน 10 ราย เพื่อให้เกษตรกรได้ประกอบอาชีพก่อเกิดรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

 

 

 

รมว.กษ. ขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต

 

ในส่วนของกรมการข้าว  รมว.เกษตรฯ ได้มอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์(1ล้านไร่) T2,T3 จังหวัดอำนาจเจริญให้แก่นายอานุภาพ ใจรัตน์  ผู้แทนกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 280 กลุ่ม เกษตรกรจำนวน 4,248 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 161,000,000 บาท

 

รมว.กษ. ขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต

 

มอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ 500 กิโลกรัม และเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 78 แปลง ​เป็นเงิน 233,702,232 บาทโดยมีนายวันนา บุญกลม ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นผู้รับมอบ 

 

รมว.กษ. ขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต

 

อย่างไรก็ตามได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกันในการผลักดันการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและนำแผนการทำเกษตรระบบอินทรีย์ไปสู่แผนปฏิบัติในพื้นที่ การให้ความรู้การทำการเกษตรระบบอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ชุมชน และโรงสีข้าวอินทรีย์ของเครือข่าย เป็นต้น

logoline