ข่าว

ด่วน "ราชกิจจาฯ" ให้ผู้เสียหายคดีเสี่ยอู้ด ยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจาฯ" ออกประกาศ ปปง.ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน คดี "เสี่ยอู้ด" เซียนพระชื่อดัง ที่เสียชีวิตไปแล้ว ภายใน 30 วัน

ปปง.เผยแพร่ประกาศลง "ราชกิจจาฯ" แจ้งให้ผู้เสียหายจากคดี          "เสี่ยอู้ด" อดีตเซียนพระชื่อดัง (เสียชีวิตแล้ว) ยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิจากการถูกฉ้อโกง  

 

8 ต.ค.64  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการ กระทำความผิดมูลฐาน

 

ด้วย คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราย "นายสิทธิกร บุญฉิม"  กับพวก จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติ

ปรากฏตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

ด่วน "ราชกิจจาฯ" ให้ผู้เสียหายคดีเสี่ยอู้ด ยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิ

จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้น และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล

 

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียด แห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในก าหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ทั้งนี้ ตามแบบคำร้อง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย ในความผิดมูลฐานซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amlo.go.th  ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔    รพิน บาลี พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง.

 

อนึ่ง เมื่อปี 2560  "นายสิทธิกร บุญฉิม" หรือ"เสี่ยอู๊ด" อดีตเซียนพระชื่อดัง เสียชีวิตแล้ว ตกเป็นข่าวจากคดีฉ้อโกงทรัพย์ และปปง.ได้เข้าทำการอายัดทรัพย์สิน   

 

"เสี่ยอู้ด"  มีชื่อเสียงจากการเป็นประธานสร้างพระเครื่อง  มีผู้คนร่วมทำบุญมากถึง 200 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่ถึงเดือน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด