ข่าว

เปิดโผรองนายพล "ผบ.ทบ."ลงนามแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับพันเอก 337 นาย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

เปิดโผรองนายพล "ผบ.ทบ."ลงนามคำสั่งกองทัพบก แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับนายพันเอก 337 นาย เผย พ.อ.หญิง ศิริจันทร์  งาทอง รองโฆษกทบ. ขยับขึ้นพันเอกพิเศษ ตำแหน่ง รองลก.ทบ. ตรวจรายชื่อได้ที่นี่

"ผบ.ทบ." พล.อ.ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ลงนามในคำสั่งกองทัพบก แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับพันเอกพิเศษ จำนวน 337 นาย เป็นการรองรับขยับขึ้นชั้นนายพล 

 

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 64    พล.อ.ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ ลงนามคำสั่งกองทัพบก ที่ 378 /2564 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 

 

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่ง ข้าราชการกลาโหม พ.ศ. 2502 หมวด 2 ข้อ 5 ( 2 ) 

 

ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน จำนวน 337 นาย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

 

สำหรับการให้ได้รับและงดรับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนให้เป็นำไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การจายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นไปข้าราชการ พ.ศ. 2539 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550  

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับการปรับระดับเงินเดือน หมายเลข 153 ตั้งแต่ 31 ต.ค. 64 

 

สั่ง ณ  วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564  

พล.อ.ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ 

ผู้บัญชาการทหารบก 

สำหรับบัญชีแต่งตั้งนายทหารระดับนายพันเอกจำนวน 337 นาย  มีรายชื่อที่น่าสนใจดังนี้ 

 

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์  งาทอง นายทหารปฏิบัติการประจำ สลก.ทบ. เป็นพันเอก  พิเศษ ตำแหน่ง รองลก.ทบ.

พ.อ.สิโรตม์ ทศานนท์   รองผอ.กอง สลก.ทบ. เป็น ฝสธ.ประจำสลก.ทบ.

พ.อ.บัณฑิต  รัตนมาลี  ผอ.กองกพ.ทบ.  เป็นพันเอกพิเศษ  ตำแหน่ง รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.

พ.อ.เฉลิมพล ปรีชา  นายทหารปฏิบัตการประจำ กพ.ทบ. เป็นพ.อ.พิเศษ ตำแหน่ง ผอ.กอง กพ.ทบ.

พ.อ.ฤทธิรณ ศรีภักดี  รองผอ.สผพ.กพ.ทบ. เป็นพันะเอกพิเศษ ตำแหน่ง รองผอ.สพบ.กพ.ทบ.

เปิดโผรองนายพล "ผบ.ทบ."ลงนามแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับพันเอก 337 นาย

พ.อ.สติ ดีหลี  ผอ.กอง กพ.ทบ. เป็นพันเอกพิเศษ  ตำแหน่ง รองผอ.สผพ.กพ.ทบ.

พ.อ. ธราทร ชาญแก่นจันทร์  นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทบ. เป็นพันเอกพิเศษ ตำแหน่ง ผอ.กอง กพ.ทบ.

พ.อ.สัณชะวัณ ชัยประภา  รองผอ.กอง กพ.ทบ. ไปดำรงตำแหน่ง  ฝสธ.ประจำ กพ.ทบ.

พ.อ.วัชรวิชย์ ณรงค์พันธุ์  รองผอ.สวส.ขว.ทบ. เป็นพันเอกพิเศษ ตำแหน่ง รองผบ.รร.ขว.ทบ.

พ.อ.จักราวุธ อยู่นาน  รองผอ.สนข.ขว.ทบ.เป็นพันเอกพิเศษ ตำแหน่ง รองผอ.สนข.ขว.ทบ.

 

พ.อ.ปกรณ์  ธรรมโชติ  ผอ.กอง ขว.ทบ. เป็นพันเอกพิเศษ ตำแหน่ง รองผอ.สนข.ขว.ทบ.

พ.อ.วรเวช  วนมงคล  นายทหารปฏิบัตการประจำขว.ทบ. เป็นพันเอกพิเศษ ตำแหน่ง ผอ.กองขว.ทบ.

พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ  ผอ.กองขว.ทบ. เป็นพันเอกพิเศษ ตำแหน่ง  นายทหารปฏิบัติการประจำขว.ทบ. 

พ.อ.กำธร  เกิดท่าไม้  นายทหารปฏิบัติการประจำ ขว.ทบ. เป็นพันเอกพิเศษ ตำแหน่ง ผอ.กองขว.ทบ.

พ.อ.สัมพันธ์  ดำรงค์กุล  รองผอ.สกฝ.ยก.ทบ. เป็นพันเอกพิเศษ  ตำแหน่ง รองจก.สก.ทบ.

 

พ.อ.ธีรชัย สังโกมล  ผอ.กอง ยก.ทบ. เป็นพันเอกพิเศษ ตำแหน่ง รอง ผอ.สกฝ.ยก.ทบ

พ.อ.สุประดิษฐ์  เปล่งฉวี  ฝสธ.ประจำ ยก.ทบ. เป็นพันเอกพิเศษ  ตำแหน่ง ผอ.กอง ยก.ทบ.

พ.อ.ภาสกร รักการดี  รองผอ.กอง ยก.ทบ. ไปดำรงตำแหน่ง ฝสธ.ประจำ ยก.ทบ.

พ.อ.วิทยา  เสมาทอง  ผอ.กอง ยก.ทบ. เป็นพันเอกพิเศษ  ตำแหน่ง รอง ผอ.สปก.ยก.ทบ.

พ.อ.เอกลักษณ์  อินทรโฆษิต  ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา  เป็นพันเอกพิเศษ ตำแหน่ง ผอ.กอง ยก.ทบ.  เป็นต้น