ข่าว

เปิด "วาระ ครม." ชงแบ่งส่วนราชการ ทส. -ยธ.คุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้ต้องหา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประชุม "วาระ ครม." วันนี้ กระทรวงทรัพย์ฯเสนอ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานนโยบายและแผนฯ ด้านยธ. รายงานผลดำเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทำร้ายผู้ต้องหา ยึดทรัพย์สินไม่ลงบันทึกบัญชีของกลาง

การประชุม "วาระ ครม." วันนี้(5 ต.ค. 64 ) มีวาระดังนี้

 

กระทรวงคมนาคม เสนอเรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องหมายถาวรของเรือไทย
 

กระทรวงการคลังเสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี และการร่วมลงทุน (Venture Capital) กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรไทยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

กระทรวงยุติธรรม เสนอรายงานผลการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมทำร้ายร่างกายและยึดทรัพย์สินโดยไม่บันทึกลงในบัญชีของกลาง

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความเห็นชอบต่อร่างขอบเขตการดำเนินงานรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและ การพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน

 

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พ.ย.63 เรื่อง การพักชำระหนี้ ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 59-61 และปี 62-64

 

และขอขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้เงินกู้โครงการ ส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 59-61

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอก่อสร้างโครงการอาคารอัดน้ำ บ้านหินดาด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขออนุมัติการสนับสนุนการจัดโครงการ The Michelin Guide Thailand ประจำปี พ.ศ.65-69 ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ 

 

กระทรวงศึกษา ขอการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ