ข่าว

รู้ยัง รัฐบาลจ่ายเงินให้ "นักเรียน" กี่บาทต่อคนต่อปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำรวจรายจ่ายและรายรับของ "นักเรียน" ทุกระดับ ในวัยการศึกษาภาคบังคับ ทำไมรัฐบาลต้องกู้ 2 แสนล้านบาท เมื่อนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนเกือบ2ปี

แต่ละปีรัฐไทยเทงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน(อนุบาล-ม.6) เป็นอันดับหนึ่งของทุกกระทรวงในประเทศ ด้วยวงเงินกว่า 5 แสนล้านบาท

 

 

แต่ทำไม ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลับเดินสวนทางกัน อีกทั้งช่วงของการระบาดโรคโควิด-19 สถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ “นักเรียน” เรียนออนไลน์ แต่รัฐยังจ่ายเงินงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ไม่ได้น้อยไปกว่าเดิม

 

 

“คมชัดลึกออนไลน์” เชิญคุณผู้อ่านติดตาม ว่ารัฐบาลจ่ายให้ “นักเรียน” กี่บาทต่อคนต่อปี และเงินเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

 

ว่ากันว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(อนุบาล-ม.6) ที่รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)จัดสรรให้กับ "นักเรียน" แต่ละคน ผ่านงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน จำนวน 5 รายการ ดังนี้

1.ค่าจัดการเรียนการสอน

ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ "นักเรียน" ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดาเนินการ ดังนี้

 

 

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป

1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว จัดสรรให้ "นักเรียน" ทุกคนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้

 

 

ระดับก่อนประถมศึกษา 1,700 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 850 บาท/คน)

ระดับประถมศึกษา 1,900 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 950 บาท/คน)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 1,750 บาท/คน)

 

 

1.1.2.2 ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 เห็นชอบให้ปรับอัตรา เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ดังนี้

ระดับประถมศึกษา 1,000 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 500 บาท/คน)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,000 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 1,500 บาท/คน)

2. ค่าหนังสือเรียน

2.1 งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นค่าหนังสือ เสริมประสบการณ์สาหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน เฉพาะ ป.1 - ป.6 ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียน ครบทุกคน ดังนี้

 

 

มูลค่าหนังสือต่อชุด

ก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = 625 บาท/คน/ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = 619 บาท/คน/ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = 622 บาท/คน/ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = 670 บาท/คน/ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = 806 บาท/คน/ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = 818 บาท/คน/ปี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = 764 บาท/คน/ปี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = 877 บาท/คน/ปี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = 949 บาท/คน/ปี

 

 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน

3.1 งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้า ดินน้ามันไร้สารพิษ กรรไกรสาหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน ฯลฯ ในอัตราดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 100 บาท/คน)

ระดับประถมศึกษา 390 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 195 บาท/คน)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 420 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 210 บาท/คน)

 

 

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

4.1 งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา 300 บาท/คน/ปี

ระดับประถมศึกษา 360 บาท/คน/ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน/ปี

 

 

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5.1 งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน 1 คน ดังนี้

ก่อนประถมศึกษา 430 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 215 บาท/คน)

ประถมศึกษา 480 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 240 บาท/คน)

มัธยมศึกษาตอนต้น 880 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 440 บาท/คน)

 

 

รวมแล้วใน 1 ปีการศึกษา "นักเรียน" ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามรายหัวของแต่ละคน จำแนกตามลำดับชั้นที่ "นักเรียน" กำลังศึกษาได้ดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา 2,830 บาท /คน /ปี

ระดับประถมศึกษา 4,830 บาท /คน /ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9,150 บาท /คน /ปี

 

 

"นักเรียน" ในระดับ ก่อนประถม กับประถมศึกษา ยังมีเพิ่มอีก 2 รายการ ดังนี้

อาหารเสริม(นม) หรือนมโรงเรียน  คนละ 8 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 2,080 บาท

อาหารกลางวัน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 4,000 บาท

 

 

สรุป ในระดับก่อนประถมศึกษา รัฐบาล จัดสรรงบประมาณ สำหรับตัวนักเรียน เป็นเงินประมาณ 8,910 บาท /คน / ปี ในระดับประถมศึกษา 10,910 บาท /คน /ปี และระดับมัธยมศึกษา 9,150 บาท /คน /ปี

 

 

ตามรายงานจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ในเวลานี้ยังมีเงินค้างจ่ายให้กับ “นักเรียน” อยู่ที่โรงเรียน หลายรายการ เช่น กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบอาหารกลางวัน ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในเวลานี้

 

 

และยังมี เงินอุดหนุนรายหัว ที่โอนให้กับสถานศึกษาโดยตรง เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสถานศึกษา

 

 

เมื่อพิจารณา จากงบประมาณดังกล่าวที่รัฐจัดสรรให้ "นักเรียน" ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้ว ยังพบว่ารัฐบาลลุงตู่ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี โดย นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในการเยียวยาผู้ปกครองนักเรียน หรือเงินเยียวยานักเรียน2,000 บาท ช่วยนักเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ

 

 

อย่าให้เด็กต้องออกมาถามว่า เงินหนูอยู่ไหน  เนื่องจากมีการปิดเรียนในห้องเรียน หรือปิดสถานศึกษาเกือบ 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ควรจะปรับเปลี่ยนงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายหรืออาจจะดำเนินการทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไปก็ได้ เพื่อลดภาระผู้ปกครองนักเรียน ในภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ