เด่นโซเชียล

กำหนด "สัดส่วนหนี้สาธารณะ" ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ ราชกิจจานุเบกษาประกาศ

กำหนด "สัดส่วนหนี้สาธารณะ" ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ ราชกิจจานุเบกษาประกาศ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 "สัดส่วนหนี้สาธารณะ" ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ

 

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ "สัดส่วนหนี้สาธารณะ" ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) ประกอบมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 จึงยกเลิกความใน (1) ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

 

 

 

“(1) "สัดส่วนหนี้สาธารณะ" ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ

 

กำหนด "สัดส่วนหนี้สาธารณะ" ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ ราชกิจจานุเบกษาประกาศ

 

 

logoline