ข่าว

“ชัยวุฒิ”เผยกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯอนุมัติ 46 โครงการ

“ชัยวุฒิ”เผยกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯอนุมัติ 46 โครงการ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“ชัยวุฒิ”เผยกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯอนุมัติ 46 โครงการ ได้รับทุนสนับสนุนตามกรอบนโยบายปี 64 ทั้ง 6 ด้าน ชี้กลั่นกรองเข้มข้นจาก 600 กว่าโครงการ ผ่าน 46 โครงการให้ได้รับทุน

รมว. ดีอีเอส “ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์” เป็นประธานแถลงผลพิจารณาโครงการยื่นรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ปี 64 ตามกรอบนโยบาย 6 ด้าน ชี้กลั่นกรองเข้มข้นจาก 600 กว่าโครงการ ผ่าน 46 โครงการให้ได้รับทุน รวม 2,881,456,560 บาท ชี้เป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์”

“ชัยวุฒิ”เผยกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯอนุมัติ 46 โครงการ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยในการแถลงข่าว “ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่า จากการเปิดรับข้อเสนอจากหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป ภายใต้กรอบนโนบาย 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน Digital Manpower, ด้าน Digital Health, ด้าน Digital Agriculture, ด้าน Digital Technology,ด้าน Digital Government & Infrastructure และด้าน Digital Agenda  พบว่ามีโครงการที่เสนอเข้ามากว่า 600 กว่าโครงการ ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณา จนได้โครงการที่เป็นประโยชน์ และตรงตามเป้าหมายของกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ รวมทั้งสิ้น 46 โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน แบ่งเป็นโครงการวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 32 โครงการ และวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท จำนวน 14 โครงการ รวมวงเงินทั้งสิ้น 2,881,456,560 บาท 

 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

นายชัยวุฒิ กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการที่ผ่านการอนุมัติจะเป็นโครงการที่สามารถนำไปขยายผลต่อยอด ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั่วประเทศ เช่น การจัดตั้งศูนย์การแพทย์ทางไกล Telemedicine โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ในพื้นที่ภาคเหนือ, การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย สาธารณะ ของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี, การจัดหาระบบและอุปกรณ์ 5G Smart City สำหรับพื้นที่ EEC, การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารเมืองเบตงอัจฉริยะ, การพัฒนาระบบการอบรมทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น และทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปขยายผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทั่วประทศ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร การพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ การโอนสิทธิให้ทายาทในพื้นที่เกษตรกรรมด้วยดิจิทัลของสปก. , การพัฒนาระบบการบริหารจัดการรถ Logistic Platform ของปณท. , การบริหารกองทุนหมู่บ้านด้วยระบบดิจิทัล ที่มีมากกว่า 80,000 กองทุน เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

ขณะที่ นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ทั้ง 46 โครงการผ่านการพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคณะทำงานวิเคราะห์โครงการ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ เพื่อให้ได้โครงการด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศที่ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไร โดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน  

“ชัยวุฒิ”เผยกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯอนุมัติ 46 โครงการ

ด้าน นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นสูง สอดรับกับวิสัยทัศน์ของกองทุนดิจิทัลฯ ในการเป็นกองทุนชั้นนำในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นการพิจารณาโครงการจึงเป็นไปอย่างเข้มข้นในทุกขั้นตอน และครอบคลุมการพัฒนาทั่วประเทศ สร้างความมั่นใจได้ว่า การพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศจะไม่กระจุกตัวอยู่เพียงเมืองหลัก แต่จะลงไปถึงระดับท้องถิ่น โดยโครงการที่ได้รับการอนุมัติยังเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปขยายผลต่อยอดการพัฒนาต่อไป

“ชัยวุฒิ”เผยกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯอนุมัติ 46 โครงการ

“ สำหรับการดำเนินการต่อไป ทุกโครงการที่ผ่านการอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการเซ็นต์สัญญา เพื่อดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยในการนี้ทางกองทุนฯจะดำเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ โดยจะอยู่ภายใต้หลักของความโปร่งใส และชัดเจนในทุกขั้นตอนเป็นสำคัญ ให้ผลที่ได้รับจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของกองทุนฯในการเป็นกองทุนชั้นนำในการผลักดัน และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป”นางวรรณพร กล่าวทิ้งท้าย
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

logoline