ข่าว

เช็คเลย "โผนายพัน "ลงนามแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับนายพัน

เช็คเลย "โผนายพัน "ลงนามแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับนายพัน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิด "โผนายพัน" แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับนายพัน 302 นาย เผย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ลงนาม คำสั่ง กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ และแต่งตั้ง ลขท.ประจำบุคคล

กระแสย้ายนายทหาร เปิดโผนายพัน ร้อนแรง ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 "พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์"  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ลงนาม คำสั่ง กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ และแต่งตั้ง ลขท.ประจำบุคคล

 

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้ายเลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. 2502 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2  ข้อ 5 (2)  

 

ฉะนั้น จึงให้นายทหารสัญญาบัตนร จำนวน 302 นาย รับราชการ และแต่งตั้ง ลขท.ประจำบุคคลพร้อมปรับอัตราเงินเดือนตามคำสั่ง กห. ที่ 160/ 2560 ลง 25 ก.พ.60 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 

 

เช็คเลย "โผนายพัน "ลงนามแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับนายพัน

 

สำหรับการให้ได้รับและงดรับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนให้เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พศ. 2539 ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2552 และระเบียบบก.ทท. ว่าด้วยการให้รับและงดรับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2554 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 

 

 

1.น.อ.ณัฐพัชร หนองแสง   เป็น ผอ.กสน.สน.บก.บก.ทท.

2. พ.อ.ธำรงค์ บุญพราหมณ์  เป็น รองเสธ.สน.บก.บก.ทท.

3.พ.อ.ชาติชาย ผลวาทิต เป็น นปก.ประจำ บก.ทท.

4.พ.อ.เจษฎ์ อยู่สมบูรณ์ เป็น นปก.ประจำ บก.ทท.

5. น.อ.มานะ พิกุล ร.น. เป็น นปก.ประจำ บก.ทท.

 

6. พ.อ.หญิงทพิจุฑา  พินกลาง  เป็น รองผอ.กสน.สลก.บก.ทท.

7.พ.อ.ศิรพล  แผ้วพลสง  เป็น รองผอ.กปช. สลก.บก.ทท.

8. น.อ.หญิง วรารักษ์ เหมกรณ์  เป็น นปก.ประจำ สลก.บก.ทท.

9. พ.อ.หญิงจันทิมา อ่อมอ่อง  เป็น นปก.ประจำ บก.ทท.

10. พ.อ.สราวุธ ทองสิมา  เป็น ผอ.กตส.สตป.สจร.ทหาร

 

 

11. น.อ.ฐิติพันธ์ จิตต์เจริญ ร.น. เป็น ผอ.กตท.สตป.สจร.ทหาร

12. พ.อ.กิตติ์จิรัฎฐ์ แสงศุภกร เป็นนปก.ประจำ บก.ทท.

13.น.อ.หญิง ศิรินันท์ ศรีสุวรรณศร  เป็น รองผอ.กสส.สตป.สจร.ทหาร 

14.พ.ท.สรสิช  สกุลเฟื่อง   เป็น ผช.ผอ.กสส.สตป.สจร.ทหาร

15.น.อ.หญิง ฉัตรพิไล โอสถานุเคราะห์  ร.น. เป็น รองผอ.กจส. สสก.ทหาร 

 

16. พ.ท.สุเมธ  บัวโฉม  เป็น รอง.ผอ.กกฬ.สสก.ทหาร

17.พ.อ.หญิง ลาวัณย์ จุลพัลลภ เป็น นปก. ประจำ บก.ทท.

18. น.อ.ณัชฐ์  ลิ้มสุวรรณ์  เป็น ผอ.กสน.สยย.ทหาร 

19.น.อ.ปานดาบ  เมฆสวัสดิ์ ร.น. เป็นนายช่างใหญ่ สยย.ทหาร

20. น.อ.บุญถึง  หนูเจริญ  เป็น ผอ.กบผ.สยย.ทหาร 

 

เป็นต้น 

 

หมายเหตุ  สามารถ ตรวจสอบ บัญชีการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท.รับราชการ และแต่งตั้ง สชท. ประจำบุคคล แนบท้ายคำสั่ง บก.ททท. ที่ 333/2564  ลง 23 ก.ย.64 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด