ข่าว

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" เปิดผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าว ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ดี ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาชาวนา โดยมีโครงการสำคัญคือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ให้ความสำคัญในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด

 

 

การรวมกลุ่มการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกันและสร้างเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร

 

 

และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยจัดทำโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่ม และมีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   

 

 

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" มีการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม ทำการผลิต การบริหารจัดการร่วมกันและร่วมกัน จำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอนเพื่อให้ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถเป็นผู้บริหารจัดการ การผลิตและการตลาดได้

 

 

ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี กล่าวว่า นอกเหนือภารกิจหลักของ"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี"ยังมีการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงด้านข้าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน แปลงใหญ่ในจังหวัดอุดรธานีมี 76 แปลง เกษตรกร 6,038 ราย พื้นที่ 72,603 ไร่ และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองในด้านการผลิตและการจำหน่าย

 

 

 

 

 

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

 

 

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำการผลิต โดยการจัดเวทีชุมชน การบริหารจัดการกลุ่ม การดูแลบริหารในเรื่องของการรวมกันซื้อรวมกันขายการเข้าสู่มาตรฐานโดยการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ทุกกลุ่ม

 

 

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

 

 

มีการตรวจประเมินเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานGAP มาตรฐานอินทรีย์และมาตรฐาน GAP Seed  การดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่โดยวางระบบการผลิตและบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และทำการผลิตเอง

 

 

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

 

 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จึงก่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิตโดยเกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ มีเป้าหมายการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน เป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

 

 

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มเน้นการพัฒนาในเรื่องการพัฒนาผลผลิต  ส่งเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้เอง ซึ่งเรียกว่ากลุ่มไข่แดง และกลุ่มเครือข่าย

 

 

ซึ่งเป็นการผลิตข้าวคุณภาพดีโดยส่งเสริมให้ได้การรับรองมาตรฐาน GAP  GAP Seed หรือมาตรฐานอินทรีย์ตามศักยภาพของกลุ่ม และมีการตั้งกลุ่มเครื่องจักรกลเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยพิจารณาเรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

ในปัจจุบัน "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" ดำเนินการเกี่ยวกับแปลงใหญ่ข้าวมาจนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งยังคงเป็นโครงการสำคัญที่รัฐบาลยังให้การสนับสนุนอยู่ และในสถานการณ์โรคระบาดก็จะมีโครงการที่รัฐสนับสนุนให้งบประมาณกับกลุ่มเกษตรกรซึ่งในจังหวัดอุดรธานีเสนอของบประมาณไป 64 กลุ่ม ขอรับงบประมาณทั้งหมด 49 กลุ่มเป็นเงิน 141 ล้านเศษ

 

 

ซึ่งกำลังดำเนินการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อลดต้นทุนสำหรับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากปัจจุบันภาครัฐจะส่งเสริมให้เกษตรกรในรูปแบบของกลุ่มเป็นหลัก

 

หากเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สามารถยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัด ในพื้นที่ใกล้บ้านหรือประสานโดยตรงที่"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี" โทร 042 237089 และเกษตรกรในจังหวัดอื่นๆก็มีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกระจายอยู่ 30 แห่งทั่วประเทศ ก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการได้ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี กล่าว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด