ข่าว

กปน. เปิดกิจกรรม "บวร ONLINE" ปี 4 จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาแบบวิถีใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กปน. เปิดกิจกรรม "บวร ONLINE" ปี 4 ผนึกกำลัง บ้าน วัด โรงเรียน อสังหาริมทรัพย์ จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบวิถีใหม่

 

 

วันที่ 20 ก.ย 2564  ที่การประปานครหลวงสำนักงานใหญ่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบวิถีใหม่ ปี 4 "บวร Online" โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการ กปน.และนายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม

 

 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กปน.เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO)

 

 

ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ ปชช.ได้รับบริการน้ำประปา สะอาด ปลอดภัยอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย

 

 

นอกจากภารกิจหลักแล้ว กปน. ยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยการจัดกิจกรรม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบวิถีใหม่ ปี 4 ในรูปแบบวิถีใหม่ 

 

 

"บวร ONLINE " เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ดูแลอุปกรณ์ใช้น้ำภายในบ้าน ช่วยลดน้ำสูญเสีย รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

กปน. เปิดกิจกรรม "บวร ONLINE" ปี 4  จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาแบบวิถีใหม่

 

 

 

นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการ กปน. กล่าวว่า กปน. ได้นำหลักการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักที่มีบทบาทใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนไทยร่วมขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

 

 

กปน. เปิดกิจกรรม "บวร ONLINE" ปี 4  จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาแบบวิถีใหม่

 

 

ผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทางสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้หน่วยงานต้นแบบดังกล่าวช่วยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
และยั่งยืนตามนโยบายของนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

ด้านนายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน.กล่าวว่า นอกจาก กปน. จะผลิตและบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยให้ ปชช.ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กปน. ยังมุ่งเน้นรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากับทุกภาคส่วน

 

 

รวมถึงสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับรองฉลากประหยัดน้ำจาก กปน. ซึ่ง กปน. ได้จัดกิจกรรม "บวร" ต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี 2561 กับหน่วยงาน บ้าน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาลแล้วรวม 28 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงไม่น้อยกว่า 10%

 

 

สำหรับปีนี้ กปน. ได้ขยายผลโครงการให้กับหน่วยงานต้นแบบทางสังคมอีก 10 แห่ง ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี การเคหะดินแดง การเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 1 บ้านเอื้ออาทร ขจรวิทย์ 1 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดชลอ วัดกลาง วรวิหาร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ โรงเรียนปากเกร็ด และโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

 

 

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual exhibition) ให้ความรู้วิธีการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน วิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้านและการแนะนำก๊อกประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน.

 

 

การแนะนำวิธีการล้างถังพักน้ำ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาตามแผนน้ำประปาปลอดภัย และรับชมวีดิทัศน์สาธิตการประกอบถังดักไขมันอย่างง่าย

 

 

รวมทั้งการเปลี่ยนอุปกรณ์ก๊อกประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ให้แก่หน่วยงานต้นแบบ

 

 

ทั้งนี้ กปน.ได้มอบตู้น้ำดื่มเย็น "น้ำประปาดื่มได้ ลดการใช้พลาสติก" ให้กับผู้แทนหน่วยงานที่สามารถลดการใช้น้ำได้สูงสุดในโครงการ "บวร" ปี 3 จำนวน 5 หน่วยงาน

 

 

ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ วัดบางพลีใหญ่กลาง วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ