ข่าว

จัดระเบียบจักรยานยนต์"เดลิเวอรี" กำหนดมาตรฐานกล่องท้ายรถ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา"ประกาศแล้ว จัดระเบียบ"จักรยานยนต์"เดลิเวอรี" กรมการขนส่งทางบกออกประกาศกำหนดมาตรฐานกล่องท้ายรถบรรจุอาหารหรือสินค้า ต้องได้มาตรฐานปลอดภัย หากฝ่าฝืนโดนปรับ ให้เวลาปรับปรุง 30 วัน ก่อนมีผลบังคับใช้ทางการ

ในที่สุดความพยายามของ "กรมการขนส่งทางบก" ที่ต้องการจัดระเบียบ รถจักรยานยนต์"เดลิเวอรี"  ที่มีการนำพัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นลักษณะกล่องท้ายรถไว้บรรจุอาหารหรือสินค้า ได้มีการประกาศลง "ราชกิจจานุเบกษา" เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ควรมีการกำหนดมาตรฐานเป็นอย่างไร และหากฝ่าฝืนจะมีการลงโทษ 

 

ล่าสุด "นายจิรุตม์ วิศาลจิตร" อธิบดีกรมการขนส่งทางบกลงนามใน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด และการติดตั้งกล่องหรืออุปกรณ์บรรจุสินค้า หรือสิ่งของสำหรับรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๔   โดยประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ประกาศฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้กลุ่มรถจักรยานยนต์ "เดลิเวอรี" ได้มีเวลาปรับตัวในการติดตั้งกล่องท้ายรถหรืออุปกรณ์บรรจุสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นเวลา 30 วันหลังประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หรือราวกลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

เนื้อหาในราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า  โดยที่ปัจจุบันมีการนำรถจักรยานยนต์มาใช้ในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของอย่างแพร่หลาย โดยการติดตั้งกล่องท้ายรถหรืออุปกรณ์สำหรับบรรจุสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

 

ซึ่งบางกรณี กล่องหรืออุปกรณ์ดังกล่าวมีขนาดใหญ่ หรือมีความกว้างยื่นจากตัวรถเกินสมควร ทำให้ปริมาณ และน้ำหนักของสินค้าหรือสิ่งของที่บรรทุกส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ เสี่ยงต่อการ เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

 

ดังนั้น เพื่อให้การใช้ รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้าและสิ่งของเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม และเกิดความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ สำหรับรถ พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศกำหนดคุณลักษณะ ขนาด และการติดตั้งกล่องท้ายรถหรืออุปกรณ์บรรจุสินค้าหรือสิ่งของสำหรับรถจักรยานยนต์ไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ กล่องหรืออุปกรณ์บรรจุสินค้าหรือสิ่งของที่ติดตั้งกับรถจักรยานยนต์ ต้องมีคุณลักษณะ และขนาด ดังนี้

 

(๑) ไม่มีส่วนแหลมคม สันคม หรือขรุขระ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่หรือผู้ใช้รถ ใช้ถนนอื่น

 

(๒) กล่องหรืออุปกรณ์บรรจุสินค้าหรือสิ่งของด้านท้าย เมื่อติดตั้งบนรถขนาดความกว้าง ต้องไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ยาวต้องไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร และสูงต้องไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร

 

(๓) กล่องหรืออุปกรณ์บรรจุสินค้าหรือสิ่งของด้านข้าง เมื่อติดตั้งกับรถ ขนาดความกว้าง เมื่อวัดจากขอบด้านซ้ายถึงขอบด้านขวาต้องไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร เว้นแต่กรณีรถที่มีความกว้าง เกิน ๙๐ เซนติเมตร ให้มีความกว้างสูงสุดได้ไม่เกิน ๑๑๐ เซนติเมตร

 

ข้อ ๒ การติดตั้งกล่องหรืออุปกรณ์บรรจุสินค้าหรือสิ่งของกับรถจักรยานยนต์ ต้องเป็นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

 

(๑) ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงบริเวณด้านท้ายของตัวรถ

 

(๒) ต้องอยู่ในแนวสมมาตรตามแนวกึ่งกลางตัวรถ โดยให้ยื่นเกินส่วนท้ายสุดของรถได้ไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร

 

(๓) ไม่บดบังทัศนวิสัยและมีผลกระทบต่อการขับขี่ของผู้ขับขี่

 

(๔) ไม่บดบังการให้แสงสว่างของอุปกรณ์ส่องสว่างและแสงสัญญาณใด ๆ ของรถ และไม่กระทบต่อการใช้งานหรือการทำ ของส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อื่นของรถ 

 

ข้อ ๓ กรณีที่มีการติดตั้งกล่องหรืออุปกรณ์บรรจุสินค้าหรือสิ่งของในตำแหน่งอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดตามข้อ ๒ (๑) การติดตั้งจะต้องไม่ยื่นเกินกว่าความกว้างและความยาวของตัวรถ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ ๒ (๑) - (๔)

 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 

 

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่ ....

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด และการติดตั้งกล่องหรืออุปกรณ์บรรจุสินค้าหรือสิ่งของสำหรับรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

จัดระเบียบจักรยานยนต์"เดลิเวอรี" กำหนดมาตรฐานกล่องท้ายรถ

 

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.  64 "นายจิรุตม์ วิศาลจิตร" อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจรับส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์ และอาหาร ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายตามการขยายตัวของธุรกิจร้านค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งส่วนใหญ่มีการนำรถจักรยานยนต์มาติดตั้งกล่องหรืออุปกรณ์สำหรับบรรจุสินค้าเพื่อใช้ในการขนส่ง  

 

โดยจากการสำรวจที่ผ่านมาพบว่าบางคันติดตั้งกล่องหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีความกว้างยื่นจากตัวรถเกินสมควร ทำให้ปริมาณหรือน้ำหนักที่บรรทุกส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่

 

กรมการขนส่งทางบกคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรับส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

"ขอให้ผู้ขับขี่และผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวตรวจสอบกล่องหรืออุปกรณ์บรรจุสินค้าให้มีขนาดและการติดตั้งตามที่กำหนดก่อนกฎหมายจะมีผลใช้บังคับ เพื่อไม่ให้มีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งจะมีโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 1,000 บาท"  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าว

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด