ข่าว

ราชกิจจาฯออกประกาศสธ.วิธีทำลายขยะมูลฝอย"ติดเชื้อโควิด"ด้วยความร้อนสูง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศสธ. วิธีกำจัดมูลฝอย"ติดเชื้อโควิด" เผยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อโควิด ต้องทำลายด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส

 

เมื่อวันที่ 17 ก.ย64 ที่ผ่านมา "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอย"ติดเชื้อ"ด้วยวิธีอื่น พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะขยะมูลฝอย"ติดเชื้อโควิด" ที่กำลังมีมากขึ้น 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้เหตุผลว่า โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค"โควิด 19" (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ของประเทศส่งผลให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมากขึ้น จากผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation ) การแยกกักที่บ้าน (Home Isolation ) ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS -CoV - 2 (เชื้อก่อโรค COVID -19 ) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID -19 Antigen test self-test kits ) ที่ใช้แล้วและสถานที่อื่น ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหามูลฝอยติดเชื้อจัดเก็บไม่ถูกต้อง ตกค้างสะสม และรอการกำจัด ณ สถานที่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

เนื่องจากสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอแก่การกำจัดตามที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อโรคจนควบคุม ได้ยากมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้แล้ว

 

ในสภาวะการณ์เร่งด่วนในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค และไม่ให้ส่งผล กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเร็วที่สุด

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ (๔) ของข้อ 25 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ราชกิจจาฯออกประกาศสธ.วิธีทำลายขยะมูลฝอย"ติดเชื้อโควิด"ด้วยความร้อนสูง

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีอื่น พ.ศ. 2564”

 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ในกรณีที่การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อไม่อาจกำจัดเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อโรคได้ ด้วยวิธีที่กำหนดไว้แล้วตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใน (๑) (๒) และ (๓) ของข้อ ๒๕ ได้โดยเร็วนั้น ให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการนำไปกำจัด ในสถานที่ที่สามารถ  ทำลายมูลฝอยติดเชื้อได้ด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และทำลายอากาศเสียที่เกิดขึ้นด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส

 

การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่งต้องควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากสถานที่ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่....

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ