ข่าว

"ยกเว้นค่าธรรมเนียม" ช่วงโควิด-19 จดทะเบียนสมรสรายละหนึ่งบาทถึงสิ้นปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครองสั่ง"ยกเว้นค่าธรรมเนียม" ในสถานการณ์โควิด-19 ทั้งการทำบัตรประชาชน รวมถึง จดทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนบ้าน หรือขอเปลี่ยนชื่อ "ใบละหนึ่งบาท" ถึงสิ้นปี

 

18 ก.ย.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64ที่ผ่านมา "ราชกิจจานุเบกษา"เผยแพร่ประกาศ "กรมการปกครอง" กระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำ"บัตรประจำตัวประชาชน" รวมถึงการขอ"สำเนาทะเบียนบ้าน"  "จดทะเบียนสมรส" และขอเปลี่ยนชื่อสกุล ถ่ายสำเนา รายละหนึ่งบาท"  ในช่วงที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ ๒)

 

ประกาศดังกล่าวให้เหตุผลว่า  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงทวีความรุนแรง มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจ และการดำรงชีพของประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ประกาศให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
บัตรประจำตัวประชาชน นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ดังต่อไปนี้

(๑) การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

(๒) การออกใบแทนใบรับ

(๓) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร 

.......................

ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว และจดทะเบียนสมรส

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษายังได้เผยแพร่ ประกาศกรมการปกครองอีกสอง ซึ่งเป็นการลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว และจดทะเบียนสมรส กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังต่อไปนี้

ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัวในเรื่องต่อไปนี้  นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

(๑) การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละหนึ่งบาท

(๒) การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละหนึ่งบาท

(๓) การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น รายละหนึ่งบาท

 

ลดค่าธรรมเนีียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล

 

รวมถึงการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล ดังต่อไปนี้
 

ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคลฉบับละหนึ่งบาท นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

(๑) การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง

(๒) การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล

(๓) การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ....

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๒)
 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๒)
 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๒)
 

logoline