ข่าว

ภาพรวมข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์ต่อรัฐบาล จาก นร.วปอ.63

ภาพรวมข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์ต่อรัฐบาล จาก นร.วปอ.63
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ชาติให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะกำไรเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโลกยุคใหม่นักศึกษา วปอ.63 จึงได้ทำการวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ความสำคัญใน 2 มิติ

การจัดทำข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์ต่อรัฐบาลโดยทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ เดิมที่มีอยู่ เพิ่มเติมประเด็นที่จำเป็นผลักดันประเด็น ที่ต้องให้ความสําคัญสร้างตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานรวมทั้งการนำเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เหมาะสมเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในห้วงที่สอง (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษา วปอ.63 จึงได้ทำการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติโดยให้ความสำคัญใน 2 มิติ 

1. มิติความมั่นคง สร้างเสถียรภาพ จากบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
2. มิติการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


มิติความมั่นคง 
มุ่งเน้นสองด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงและด้านประเด็นความมั่นคง

ด้านการบริหารจัดการความมั่นคง - เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเพื่อประสานงานลดความซ้ำซ้อนเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ด้านประเด็นความมั่นคง - เร่งรัดแก้ไขปัญหาประเด็นความมั่นคงที่สำคัญดังนี้

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ
1.1 การเมืองและความแตกแยกทางสังคม

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
2.1 ด้านไซเบอร์
2.2 สื่อสังคมออนไลน์
2.3 ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม
2.5 ปัญหายาเสพติด
2.6 แรงงานต่างด้าว

3. การบรูณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
3.1 ความมั่นคงระหว่างประเทศ

มิติการพัฒนาประเทศ 
การเกิดอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อมนุษย์และสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ส่งผลให้เกิดการไหลผ่านของข้อมูลจำนวนมาก (Big Data) ที่สามารถประมวลผลข้อมูล(Data Analytics) ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อประโยชน์ ในการเพิ่มผลผลิตและการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสสามารถนำมาใช้ให้เกิดการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด การที่จะแสวงประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจำเป็นต้องปรับทุกองคาพยพให้มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีจึงควรกำหนด แนวการพัฒนาด้านดังต่อไปนี้

1. ด้านเศรษฐกิจมหัพภาค
2. ด้านเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs 
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. การปรับปรุงโครงสร้างภาครัฐ
5. การบริหารการเงินการคลัง
6. ปรับปรุงกฎหมาย
7. ด้านการท่องเที่ยว
8. ด้านอุตสาหกรรมและบริการ
9. ด้านการเกษตร
10. ด้านโลจิสติกส์
11. ด้านพลังงาน
12. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ภาพรวมข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์ต่อรัฐบาล จาก นร.วปอ.63
 

ที่มาข้อมูล: ข้อเสนอนักศึกษา วปอ.63

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด