เด่นโซเชียล

"ค่าชดเชยความเสียหาย" จากการแก้ไขภาวะน้ำท่วม เช็กเกณฑ์วิธียื่นขอรับเงิน

"ค่าชดเชยความเสียหาย" จากการแก้ไขภาวะน้ำท่วม เช็กเกณฑ์วิธียื่นขอรับเงิน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง "ค่าชดเชยความเสียหาย" จากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม เช็กที่นี่ หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นขอรับเงิน

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง "ค่าชดเชยความเสียหาย" จากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 66 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

"การดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม" หมายความว่า การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ดำเนินการไปตามหน้าที่และอำนาจเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อมิให้เกิดเหตุน้ำท่วมหรือเพื่อให้ภาวะน้ำท่วมได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาลงโดยฉับพลัน ตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมตามมาตรา 64

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

"ความเสียหาย" หมายความว่า ความเสียหายจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม

"ผู้เสียหาย" หมายความว่า ผู้ซึ่งทรัพย์สินของตนได้รับความเสียหาย

"ค่าชดเชยความเสียหาย" หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้เสียหายเพื่อเป็นค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม

"หน่วยงานผู้รับผิดชอบ" หมายความว่า หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมตามมาตรา 64

 

ค่าชดเชยความเสียหาย, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, น้ำท่วม

 

ค่าชดเชยความเสียหาย, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, น้ำท่วม

 

ค่าชดเชยความเสียหาย, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, น้ำท่วม

 

 

ข้อ 8 การยื่นคำขอรับค่าชดเชยความเสียหายและการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นคำขอโดยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้ยื่นคำขอ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

  1. กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงาน
  2. จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ที่ทรัพย์สินของผู้เสียหายตั้งอยู่
  3. สถานที่อื่นตามที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ค่าชดเชยความเสียหาย, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, น้ำท่วม

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 66 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 บัญญัติให้ในการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำลายสิ่งกีดขวาง ตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน ปิดกั้นแนวเขตที่ดิน รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของบุคคลใด ๆ หรือดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นแก่การป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมได้ แต่ต้องชดเชยความเสียหายแก่บุคคลนั้นด้วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ค่าชดเชยความเสียหาย, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, น้ำท่วม

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด