ข่าว

ศููนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา หนุน "กลุ่มแปลงใหญ่" ข้าวเกาะนาล้อม ลดต้นทุน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศููนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา หนุน "กลุ่มแปลงใหญ่" ข้าวเกาะนาล้อม ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ให้บริการความรู้แก่ชาวนาทั้งในและนอกศูนย์ สนับสนุนระบบการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานข้าวอินทรีย์

 

 

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 79/1 หมู่ 13 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา หน้าที่หลักของศูนย์วิจัยข้าวคือ ค้นคว้าวิจัย ด้านข้าว การปรับปรุงพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีด้านข้าว นาข้าวชลประทานและนาน้ำฝนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาในการผลิตในพื้นที่ ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก ให้บริการความรู้แก่ชาวนาทั้งในและนอกศูนย์ สนับสนุนระบบการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานข้าวอินทรีย์

 

 

นายณัฐสิทธิ์ ศรีหมาตร์ ประธาน"กลุ่มแปลงใหญ่"ข้าวเกาะนาล้อม กล่าวว่า  สำหรับจุดเริ่มต้น"กลุ่มนาแปลงใหญ่"ข้าวเกาะนาล้อม สมัยก่อนในพื้นที่นี้มีการทำนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สมาชิกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องความยากจนได้ เพราะว่าต้นทุนการผลิตสูง และเกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาข้าวได้

 

 

ศููนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา หนุน "กลุ่มแปลงใหญ่" ข้าวเกาะนาล้อม ลดต้นทุน

 

 

เกษตรกรจึงรวมกลุ่มขึ้นมาเริ่มทำการจดบันทึกข้อมูลการผลิตในทุกขั้นตอนเพื่อจะได้รู้ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง

 

 

ศููนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา หนุน "กลุ่มแปลงใหญ่" ข้าวเกาะนาล้อม ลดต้นทุน

 

 

เมื่อรู้ต้นทุนการผลิตแล้วจากนั้นก็หาวิธีลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าข้าว จึงรวบรวมสมาชิกนาแปลงใหญ่เกาะนาล้อมขึ้นมาจากสมาชิก 36 ราย พื้นที่เพาะปลูก 812 ไร่

 

ศููนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา หนุน "กลุ่มแปลงใหญ่" ข้าวเกาะนาล้อม ลดต้นทุน

 

 

กลุ่มมีการปลูกข้าวหลายสายพันธุ์ได้แก่ กข41 กข47 กข49 กข57 และข้าวขาวดอกมะลิ 105

 

 

ทางกลุ่มแปลงใหญ่เกาะนาล้อมของเราได้เมล็ดพันธุ์ข้าวมาจากศูนย์วิจัยข้าวและแบ่งให้สมาชิกในการเพาะปลูก หลังจากนั้นทางกลุ่มก็จะรับซื้อคืนในราคาที่สูงกว่าราคาที่โรงสีตั้งไว้ 

 

ศููนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา หนุน "กลุ่มแปลงใหญ่" ข้าวเกาะนาล้อม ลดต้นทุน

 

เรามีการนำข้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการอบลดความชื้น ทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์บรรจุเป็นเมล็ดพันธุ์ของกลุ่ม ขายให้กับสมาชิกในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดพื้นที่เพาะปลูกทำเมล็ดข้าวคิดเป็น 70 เปอร์เซ็นของพื้นที่ปลูกทั้งหมด

 

 

ส่วนที่ 2 แปรรูปเป็นข้าวสาร เป็นข้าวหอมดอกมะลิ  ในอนาคตกลุ่มจะมีการทำข้าวพองอบกรอบตรงนี้ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาทดสอบแล้วแต่ยังไม่เป็นที่ถูกใจของสมาชิก จึงให้ทางฝ่ายการผลิตปรับปรุงอยู่ คาดว่าเดือนสองเดือนก็น่าจะวางขายตลาดได้สำหรับข้าวพองอบกรอบ

 

 

ราคาของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ขายให้สมาชิกเมล็ดพันธุ์อยู่ที่กระสอบละ 25 กิโลกรัม ร้านค้าทั่วไปขายอยู่ที่ 450 บาท ส่วนของเราที่ขายกับสมาชิก 350 บาท

 

 

ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราได้เข้ามาสนับสนุนกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกาะนาล้อมในหลายด้าน การให้ความรู้ การอบรม เมล็ดพันธุ์ ให้ยืมเทคโนโลยีรถดำนา และมีการให้ความรู้การตัดพันธุ์ปน การกำจัดวัชพืชก็มาช่วยในทุกขั้นตอน เพื่อให้กลุ่มมีความยั่งยืน

 

 

สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกาะนาล้อมหลังจากที่เรารวมกลุ่มกันขึ้นมาก็ทำให้สมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันดับแรกคือทำให้ภาระหนี้ลดน้อยลง

 

 

นายปรัชญ์ พยัคฆเพศ  นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกาะนาล้อมซึ่งแต่เดิมมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 4,720 บาท

 

 

ต่อมาหลังจากที่ทางกรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราได้ลงมาส่งเสริมภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่กลุ่มก็สามารถลดต้นทุนการผลิตไปได้อยูที่4,180บาทการเพิ่มผลผลิตกลุ่ม มีการพัฒนาการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากแต่เดิมกลุ่มสามารถผลิตได้แค่800กิโลกรัมต่อไร่ก็ขยับขึ้นมาทำให้ผลผลิต900กิโลกรัมต่อไร่

 

 

ในด้านคุณภาพทางศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราเราได้มีการมาอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวเกาะนาล้อมในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการอบรมส่งเสริมในเรื่องของการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ทำให้กลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพข้าวที่ดีตรงความต้องการของตลาด

 

 

เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มก็ได้มีคณะกรรมการของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในการวางแผนการผลิตมีการจดต้นทุนการผลิต เรื่องของปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำมาใช้

 

 

การส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ มีการมาให้องค์ความรู้ สร้างกลุ่มแปลงใหญ่ให้เข้มแข็ง และลดต้นทุนการผลิตโดยการสนับสนุนเรื่องเมล็ดพันธุ์และเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว ให้บริการเมล็ดพันธุ์ดีแก่สมาชิกกลุ่มและเกษตรกรในชุมชนใกล้เคียง

 

 

รวมไปถึงการพัฒนาด้านการตลาดมีการเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาดของนาแปลงใหญ่ ส่งเสริม ด้านการตลาดและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด