ข่าว

ขีดเส้นตายทุกกระทรวง "เร่งเบิกงบกลาง" สู้ภัย โควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีออกหนังสือเวียนแจ้งทุกกระทรวงทบวงกรม "เร่งเบิกงบกลาง" สู้ภัย โควิด-19 ขีดเส้นตายไม่เกิน กลางเดือน ก.ย.

 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ออกหนังสือเวียนถึงทุกกระทรวง กรม เร่งเบิกงบกลาง ในการแก้ไขปัญหา เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  โควิด-19  ขีดเส้นต้องไม่เกินกลางเดือนกันยายนนี้ 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  ได้ออกหนังสือเวียนไปถึง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และทุกกระทรวง กรม  ลงนามโดยนายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564  รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

 

ทั้งนี้ หนังสือเวียนดังกล่าว ระบุว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ครม.พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2564 แล้ว แต่ยังมีหน่วยรับงบประมาณที่ยังไม่ได้ขอรับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณตามที่ ครม.อนุมัติกรอบวงเงินไว้แล้ว

 

หรือได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว แต่ยังมิได้ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน  ซึ่งจะทำให้เสียโอกาสในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์หรืออาจก่อให้เกิดภาระงบประมาณในปีงบประมาณ 2564  

 

ดังนั้น ครม.จึงมีมติกำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

1. รายการงบประมาณที่ ครม.มีมติอนุมัติกรอบวงเงินแล้ว แต่หน่วยรับงบประมาณยังมิได้ขอรับการจัดสรรต่อสำนักงบประมาณ หากหน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ ให้เร่งดำเนินการขอรับอนุมัติเงินจัดสรรต่อสำนักงบประมาณ ภายใน 15 กันยายน 2564  หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าหน่วยรับงบประมาณไม่ประสง์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ

 

 

ขีดเส้นตายทุกกระทรวง "เร่งเบิกงบกลาง" สู้ภัย โควิด-19

2. รายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว แต่หน่วยรับงบประมาณยังไม่มีการผูกพันและคาดว่าจะใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ 2564 รวมถึงรายการที่มีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้แจ้งสำนักงบประมาณเพื่อนำงบประมาณส่งคืนภายในวันที่ 15 กันยายน  2564 เพื่อจะได้นำไปพิจารณาจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายต่อไป 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด