ข่าว

ตรวจรายชื่อ"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ พระราชทาน"ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ตรวจรายชื่อ "ราชกิจจานุเบกษา"เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล"จำนวน ๑๐,๐๖๙ ราย

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (วาระเมษายน ๒๕๖๓) ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งอัตราสูงขึ้น จำนวน ๑๐,๐๖๙ ราย ดังนี้

 

สำนักงานรัฐมนตรี 

๑. ว่าที่ร้อยโท ประเสริฐ ศรีสุดใจ เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. ว่าที่พันเอก ภาณุเดช บุญประสิทธิ์ เป็น พันเอก ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๓. ว่าที่พันเอก ธีระ ดลภากรณ์ เป็น พันเอก ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

๔. ว่าที่พันเอกหญิง พาเพลิน จันทราภิรมย์ เป็น พันเอกหญิง

๕. ว่าที่นาวาตรี อธิบดี ห้องดอกไม้ เป็น นาวาตรี ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

๖. ว่าที่นาวาตรี พงศ์พันธุ์ สว่างอารมณ์ เป็น นาวาตรี ๗. ว่าที่ร้อยเอก ศักดิ์มงคล นิลวัน เป็น ร้อยเอก ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๘. ว่าที่พันเอก บุญเรือง หอมจันทร์ เป็น พันเอก ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๙. ว่าที่พันตรีหญิง สาริศา เสริมศิริมงคล เป็น พันตรีหญิง ๑๐. ว่าที่ร้อยตรี ประสาร บุตรดาวงศ์ เป็น ร้อยตรี

๑๑. ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย กรุงเกษม เป็น ร้อยตรี

๑๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธิดานุสร์ สวัสดี เป็น ร้อยตรีหญิง

๑๓. ว่าที่เรือตรีหญิง พันธ์วิรา ธัญญสิทธิ์ เป็น เรือตรีหญิง ทั้ง ๕ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๔. ว่าที่นาวาอากาศตรี ชิณกฤต ประเสริฐวงษา เป็น นาวาอากาศตรี ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๕. ว่าที่พันตรีหญิง ปรวรรณ ทรัพย์แสง เป็น พันตรีหญิง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๖. ว่าที่พันโท จิตบุณย์ พรมจันทร์ เป็น พันโท

๑๗. ว่าที่พันตรี ภาณุ พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็น พันตรี ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๘. ว่าที่พันตรี สานิตย์ มณีวงษ์ เป็น พันตรี

๑๙. ว่าที่พันตรี อนุวัตร วันแก้ว เป็น พันตรี

๒๐. ว่าที่พันตรีหญิง สุเมธา ตระหง่าน เป็น พันตรีหญิง

๒๑. ว่าที่ร้อยเอก สุขขี คงดี เป็น ร้อยเอก

๒๒. ว่าที่ร้อยเอกหญิง สุทธาภา สุขน้อย เป็น ร้อยเอกหญิง

๒๓. ว่าที่ร้อยโท กิตติ ยะโสดร เป็น ร้อยโท

๒๔. ว่าที่ร้อยโท กิติวัฒน์ ธรรมนิยาย เป็น ร้อยโท

๒๕. ว่าที่ร้อยโท นพรัตน์ แก้วมณี เป็น ร้อยโท

๒๖. ว่าที่ร้อยโทหญิง ลัดดาวัลย์ ศรีสงคราม เป็น ร้อยโทหญิง

๒๗. ว่าที่ร้อยโทหญิง สุรัสวดี พงษ์สุวรรณ เป็น ร้อยโทหญิง

ทั้ง ๑๐ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

ตรวจรายชื่อ"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ พระราชทาน"ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล"

๒๘. ว่าที่พันเอก กันตพล พรรัตนพันธุ์ เป็น พันเอก

๒๙. ว่าที่พันเอก คมสันต์ สุวรรณี เป็น พันเอก

๓๐. ว่าที่พันเอก จิตติศักดิ์ ณะสุโห เป็น พันเอก

๓๑. ว่าที่พันเอก จิรธรรม บูรณะ เป็น พันเอก

๓๒. ว่าที่พันเอก ชลัณณพ ชานนท์ เป็น พันเอก

๓๓. ว่าที่พันเอก ชุมศักดิ์ สมไร่ขิง เป็น พันเอก

๓๔. ว่าที่พันเอก ทวีศักดิ์ สาคร เป็น พันเอก

๓๕. ว่าที่พันเอก เทิดศักดิ์ เอี่ยมส าอางค์ เป็น พันเอก

๓๖. ว่าที่พันเอก นพวีรภัทร สังขกร เป็น พันเอก

๓๗. ว่าที่พันเอก ประภาส พานเงิน เป็น พันเอก

๓๘. ว่าที่พันเอก พรอนันต์ เนตรสกุล เป็น พันเอก

๓๙. ว่าที่พันเอก พิสิฐพงศ์ สงวนพันธุ์ เป็น พันเอก

๔๐. ว่าที่พันเอก พุชชพงษ์ รอดเงิน เป็น พันเอก

๔๑. ว่าที่พันเอก วรพล เกียรติศิริ เป็น พันเอก

๔๒. ว่าที่พันเอก วราวุธ ด าเนินงาม เป็น พันเอก

๔๓. ว่าที่พันเอก สุรินทร์ ยอดวัน เป็น พันเอก

๔๔. ว่าที่พันเอก เสถียร อู่เงิน เป็น พันเอก

๔๕. ว่าที่พันเอก อนุพันธ์ เอี่ยมสอาด เป็น พันเอก

๔๖. ว่าที่พันเอก อรรถพร เคลือบมงคล เป็น พันเอก

๔๗. ว่าที่พันเอก อลงกต รื่นภาคเวก เป็น พันเอก

๔๘. ว่าที่นาวาเอก ประกาศ อินทโชติ เป็น นาวาเอก

๔๙. ว่าที่นาวาเอก ภาคภูมิ จารุปกรณ์ เป็น นาวาเอก

๕๐. ว่าที่นาวาอากาศเอก ธนวัฒน์ มะโนวร เป็น นาวาอากาศเอก

ตรวจรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/041/T_0003.PDF