ข่าว

ด่วน ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ"คลายล็อก"แต่ยังคงการห้ามชุมนุม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ"คลายล็อกดาวน์" เปิดพื้นที่ดำเนินกิจกรรม แต่ยังคงห้ามการชุมนุม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่อง ห้ามการชุมนุม การท ากิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด
- 19)(ฉบับที่ ๑๐) 

 

สาระสำคัญว่า  โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด- 19 ในปัจจุบันฝ่ายสาธารณสุขได้ประเมินว่ามีแนวโน้มที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดี มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อใหม่มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องและมีผู้ได้รับการรักษาพยาบาลจนหายป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการและประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย รวมทั้งความร่วมมือของภาคประชาชน รัฐบาลจึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมบางประการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 

อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา๙แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ
๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ๓ (๖) และข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้

ด่วน ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ"คลายล็อก"แต่ยังคงการห้ามชุมนุม

ให้ยกเลิกความในข้อ๓ ของประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด
- 19) (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทพ-ปริมณฑล 4 จังหวัดภาคใต้ เริ่ม 28 มิ.ย.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง"ข้าราชการในพระองค์"

ด่วน ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว "ผู้ป่วยโควิด-แพ้วัคซีน" เป็น "ผู้ป่วยฉุกเฉิน" รับการรักษาจากรัฐโดย "ไม่เสียค่าใช้จ่าย"

ด่วน ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ"คลายล็อก"แต่ยังคงการห้ามชุมนุม

 

“๓. ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้น ดังต่อไปนี้


(๑) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชนเพื่อเดินทางไปหรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว
หรือสถานที่เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก

 

(๒) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข 

 

(๓) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรือ ความสะดวกแก่ประชาชน

 

(๔) การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด

 

(๕) กิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงาน ของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ ศปม. กำหนด โดยให้ดำเนินการตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ทั้งนี้ ในเรื่องมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินการตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ”

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/202/T_0008.PDF

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ