เด่นโซเชียล

โพลเผย คนไทยต้องการ "วัคซีน" ฟาดรัฐไม่จริงใจแก้ปัญหา พึ่งตนเองดีที่สุด

โพลสวนดุสิต เผย คนไทยต้องการ "วัคซีน" ที่มีประสิทธิภาพ ระบุชัด รัฐบาลขาดความจริงใจในการแก้ปัญหา พึ่งตัวเองดีที่สุด

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,510 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อ ความต้องการของคนไทยในยุคโควิด-19 พบว่า ความต้องการอันดับ 1 ของประชาชน ณ วันนี้ คือ การมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้ฉีดวัคซีนครบทุกคน ร้อยละ 84.12 โดยความหวังที่คิดว่าน่าจะสมหวัง คือ การได้รับถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม ร้อยละ 67.44 ความหวังที่คาดว่าน่าจะผิดหวัง คือรัฐบาลจริงใจ ในการแก้ปัญหา ร้อยละ 90.64 ตัวช่วยที่ประชาชนฝากความหวังมากที่สุด คือ ตนเอง ร้อยละ 68.39

 

ภาพรวมความต้องการของประชาชน ณ วันนี้ คืออยากให้รัฐบาลเร่งควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้โดยเร็ว ด้วยการนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง และฉีดให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เพราะมองว่า วัคซีนจะช่วยให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ และเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ หากรัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ปัญหาตามความต้องการของประชาชนครั้งนี้ ก็จะส่งผลให้ประเทศไทย ฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้เร็วขึ้น

 

จากผลโพล พบว่า สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด คือ กระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

  1. การป้องกัน ประชาชนต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และฉีดครบ 100%
  2. การดูแลรักษา ต้องการการดูแลรักษาที่เท่าเทียม และให้ความสำคัญต่อบุคลากรด่านหน้า
  3. การฟื้นฟู ต้องการให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเดินหน้า 
     

ซึ่งผลโพลสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่ประชาชนสมหวังเป็นเพียงการแจกจ่ายสิ่งของ และเงินช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และการช่วยเหลือส่วนใหญ่ ก็มาจากภาคประชาชนด้วยกันเอง ประชาชนจึงผิดหวังต่อการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ ที่ขาดความจริงใจ และไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม ภาครัฐจึงต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้มากที่สุด โดยเริ่มจากความจริงใจ รับฟังความคิดเห็น มีแผนที่ชัดเจน ทั้งแผนการป้องกัน แผนการดูแลรักษา และแผนการฟื้นฟูสื่อสารไปยังประชาชนได้เข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น จึงจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง

 

โพลเผย คนไทยต้องการ \"วัคซีน\" ฟาดรัฐไม่จริงใจแก้ปัญหา พึ่งตนเองดีที่สุด

 

ข่าวยอดนิยม