ข่าว

"กปน." คว้า 93.93 คะแนน องค์กรคุณธรรม-ความโปร่งใส

"กปน." คว้า 93.93 คะแนน  องค์กรคุณธรรม-ความโปร่งใส
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

54 ปี “กปน.”มุ่งมั่นผลิตและบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัย แก่ประชาชนใน 3 พื้นที่ กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ ระบุ จากการประกาศผล ITA ปี 64 โดย ป.ป.ช. คว้าองค์กรคุณธรรม-ความโปร่งใส ระดับเกรดA

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (ผู้ว่าการ กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

"กปน." คว้า 93.93 คะแนน  องค์กรคุณธรรม-ความโปร่งใส

โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมประเมินทั้งหมด 8,300 หน่วยงาน ภายใต้กรอบการประเมิน 10 ด้าน ได้แก่

1. การเปิดเผยข้อมูล

2. การป้องกันการทุจริต

3. การปฏิบัติหน้าที่

4. การใช้อำนาจ

5. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

6. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

7. การใช้งบประมาณ

8. คุณภาพการดำเนินงาน

9. การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ

10. การปรับปรุงการทำงาน

 

ซึ่ง กปน. ได้รับคะแนนการประเมินที่ 93.93 (เกณฑ์ระดับ A) สูงกว่าปีที่ผ่านมา 1.72 คะแนน (92.21)

ทั้งนี้ กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีภารกิจในการผลิตและบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ

 

 

โดยตลอดเวลา 54 ปีที่ผ่านมา กปน. ได้มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันตลอดกระบวนการทำงาน ให้บริการงานประปาอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นำไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และองค์กรโปร่งใส (Zero Corruption)

 

 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ในระดับองค์กรและระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด