ข่าว

หนังสือด่วนที่สุด ประกาศ “เปิดเทอม” 1 พฤศจิกายน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การเปิดเรียนของสถานศึกษาระหว่างวันที่ 1 ก.ย.- 10 ต.ค.ให้จัดรูปแบบการ เรียนการสอนแบบ On Air/On Line/On hand และ On Demand เพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ระบุ ตั้งแต่ 1 พ.ย. "เปิดเทอม" จัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เกี่ยวกับการเปิดเทอม เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2564 ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ  มีเนื้อหาดังนี้

 

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ .๔๒๗๔๒ส๙๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

๕๑๑ หมู่ที่ ๗ ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์

อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง ในสังกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ ศ5 o๔๒๗๔/๒๔๑๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

๒. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ ศ5 -๔๒๗๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ที่ ศธ ๑๒๑๒๕/ว ๙๔๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID-19) ผู้ติดเชื้อ

รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดบึงกาฬ อีกทั้งจังหวัดบึงกาฬได้กำหนดให้แต่ละ

 

อำเภอใช้สถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามตามลำดับ คือ (๑) โรงแรมหรือรีสอร์ท (๒) สถานศึกษา (๓) วัด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬได้พิจารณาในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ มีมติเห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬสามารถตัดสินใจ

ในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. การเปิดเรียนของสถานศึกษาระหว่างวันที่ ๑ กันยายน - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Air/On Line/On hand และ On Demand เพื่อความปลอดภัยของครู, บุคลากรทางการศึกษานักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

 

 

๒. การเปิดเรียนของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้จัดรูปแบบการ เรียนการสอนแบบเต็มรูป (On Site) หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยของครู, บุคลากร, นักเรียน และผู้ปกครอง

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลชัย ชุมปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๑๒๔๗ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐๔๒-๔๙๑๓๔๕

(จนท. เสนอ รัมพณีนิล : ๑๘ o๔๖๓ ๙๔๕๓)

 

ทั้งนี้การเปิดเทอม ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดช่องให้อำนาจที่สามารถดำเนินการได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ