ประชาสัมพันธ์

สสก.3เชิดชู อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านภาคตะวันออก ต้นแบบพัฒนาเกษตรยั่งยืน

สสก.3เชิดชู อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านภาคตะวันออก ต้นแบบพัฒนาเกษตรยั่งยืน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สสก.3คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านดีเด่น ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดัน 5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปเกษตร 4.0 เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรผู้สนใจพัฒนาการเกษตรของตนสู่การเกษตรที่ยั่งยืน

รมว.เกษตรฯ เปิดเผยตัวเลขส่งออกสินค้าเกษตรเติบโตสูงสุดในรอบ 10 ปี ผลไม้ครองแชมป์ขยายตัวสูงสุด185 % สร้างรายได้กว่า 700,000 กว่าล้านบาท โดยผลงานดังกล่าวมาจากการใช้ “5 ยุทธศาสตร์ ปฏิรูปเกษตร 4.0 ” เป็นหัวใจของพัฒนา โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาสร้างการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่การผลิต การแปรรูปและการตลาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดการนำการผลิต โดยบูรณาการการร่วมมือทุกภาคี ภาคส่วน และหนึ่งในผู้ช่วยคนสำคัญ นั่นก็คือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม. ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากเป็นผู้รู้จักพื้นที่และมีความเข้าใจเกษตรกร รู้ปัญหาและมีขีดความสามารถในการพัฒนาภาคการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านเป็นอย่างดี

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ.2551 เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรที่มีอยู่หลากหลายสาขาได้ผนึกกำลังเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ซึ่งขาดผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในหมู่บ้าน

 

จึงกำหนดให้มีผู้แทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านละ 1 คน โดยมีบทบาทหน้าที่หลัก คือ ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บรวบรวม และรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน ติดตามสถานการณ์และรายงานเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนหากเกิดภัยธรรมชาติ หรือมีการแพร่ระบาดของโรคพืชและศัตรูพืช

 

รวมทั้งการรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมช่วยแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และนำปัญหามาแจ้งแก่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมกันหาทางช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และชุมชนหรือตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความช่วยเหลือ

 

สสก.3เชิดชู อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านภาคตะวันออก ต้นแบบพัฒนาเกษตรยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ซึ่งในภาคตะวันออกมีครัวเรือนเกษตรกร 373,296 ครัวเรือน และมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 5,099 คน

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จึงได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ดีเด่น ในภาคตะวันออกเพื่อเป็นต้นแบบให้กับอกม.และเกษตรกรผู้สนใจได้มีโอกาสได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตรของตนเองเพื่อยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐาน สามารถลดต้นทุนการผลิตได้

 

นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของอกม.ดีเด่นของแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืนต่อไป

 

สสก.3เชิดชู อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านภาคตะวันออก ต้นแบบพัฒนาเกษตรยั่งยืน

logoline