ข่าว

ประกาศราชกิจจาฯ "ธนาคารทหารไทยธนชาต" เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบ D-SIBs

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ "ธนาคารทหารไทยธนชาต" เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบ D-SIBs

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 11/2564 เรื่อง รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบ (Domestic systemically important banks: D
-SIBs

 

 

1. เหตุผลในการออกประกาศ 

 

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบ (Domestic systemically  important banks: D-SIBs) เพื่อเสริมสร้างให้ระบบสถาบันการเงินโดยรวมของประเทศมีเสถียรภาพ โดยมีมาตรการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIBs ที่เข้มงวดมากกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป เพื่อให้สามารถให้บริการทางการเงินที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่ธนาคารพาณิชย์จะประสบปัญหาฐานะทางการเงินและส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIBs ครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จำนวน 5 แห่ง และได้พิจารณาประเมินธนาคารพาณิชย์ที่เข้าข่ายเป็น D-SIBs มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกประกาศกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้เป็น D-SIBs เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่กำหนด 

 

2. อำนาจตามกฎหมาย 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และข้อ 4.3.1 (4) ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบในประเทศ (D-SIBs) ตามประกาศนี้ 

 

 

3. ขอบเขตการบังคับใช้ 

 

ให้ใช้บังคับกับธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIBs ตามประกาศนี้ 

 

4. เนื้อหา 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็น ธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIBs เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง 

 

5.วันเริ่มต้นบังคับใช้ 

 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ทั้งนี้ สำหรับรายชื่อธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนหน้าแล้วในปี 2560 มีดังนี้ 1.ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 4.ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ 5.ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 

ประกาศราชกิจจาฯ "ธนาคารทหารไทยธนชาต" เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบ D-SIBs

 

ประกาศราชกิจจาฯ "ธนาคารทหารไทยธนชาต" เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบ D-SIBs

 

อ่านรายละเอียดคลิก

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ