เด่นโซเชียล

สรุปให้ "คุ้มครองเงินฝาก" ลดเหลือ 1 ล้านบาท เกี่ยวกับเรามั้ย ผลกระทบอย่างไร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมาย "คุ้มครองเงินฝาก" จะได้รับความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมาย "คุ้มครองเงินฝาก" จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายคุ้มครองเงินฝาก ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่กำหนดตามกฎหมาย ทั้งนี้ วงเงินคุ้มครองที่ 1 ล้านบาท มีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน 82.07 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

สำหรับข้อมูลเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองของสถาบัน มีจำนวนทั้งหมด 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน พบว่า จำนวนผู้ฝากเพิ่มขึ้น 1,337.334 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 โดยจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้น และเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองมีจำนวนทั้งสิ้น 15.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.33 จากสิ้นปีก่อน

 

 

คุ้มครองใคร

 1. ผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดา ได้รับความคุ้มครองเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยจะ "คุ้มครองเงินฝาก" ในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยนำเงินฝาก (เงินต้นและดอกเบี้ย) ของผู้ฝากแต่ละราย ในทุกสาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้นมาคำนวณรวมกัน
 2. ผู้ฝากที่เป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท กองทุนต่าง ๆ มูลนิธิ วัด สมาคม สหกรณ์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยประเภทของเงินฝากและสถาบันการเงินที่ฝากต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก
 3. ชาวต่างชาติที่เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่อยู่ในประเทศไทย จะได้รับการคุ้มครองต่อเมื่อเป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศที่เป็นเงินบาท ในประเภทที่ให้ความคุ้มครอง เว้นแต่เป็นเงินฝากใน “บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

 

คุ้มครองเงินฝาก, สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, สถาบันการเงิน

 

คุ้มครองอะไร

ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง คือ เงินฝากที่เปิดไว้ที่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมาย "คุ้มครองเงินฝาก" เป็นเงินสกุลบาทและเป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศ ในปัจจุบันมี 5 ประเภท ได้แก่

 1. เงินฝากกระแสรายวัน
 2. เงินฝากออมทรัพย์
 3. เงินฝากประจำ
 4. บัตรเงินฝาก
 5. ใบรับฝากเงิน

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือเงินฝากบางประเภทไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น

 1. เงินฝากประเภทที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
 2. เงินลงทุนในตราสารต่าง ๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน (SSF, RMF)
 3. เงินฝากในสหกรณ์
 4. แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน
 5. เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
 6. ผลิตภัณฑ์ประกันประเภทออมทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทประกัน
 7. สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)

 

คุ้มครองเงินฝาก, สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, สถาบันการเงิน

 

 

 

คุ้มครองเท่าไหร่

 • วงเงินคุ้มครอง หากสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากในสถาบันการเงินดังกล่าว จะได้รับเงินฝาก (เงินต้นและดอกเบี้ย) คืนจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากภายใต้วงเงินคุ้มครองที่กำหนด โดยจะคุ้มครองในลักษณะ 1 รายผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน (ไม่ใช่ต่อ 1 บัญชี) ซึ่งหมายถึง วงเงินสูงสุดที่ผู้ฝากที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากตามเอกสารการเปิดบัญชีจะได้รับเงินฝากคืน ในกรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีที่เปิดอยู่กับสถาบันการเงิน 1 แห่ง จะต้องนำเงินฝาก (เงินต้นและดอกเบี้ย) ในทุกสาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้นมารวมคำนวณ

หมายเหตุ : “บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ” (NON-RESIDENT BAHT ACCOUNT) คือ ประเภทบัญชีเงินฝากพิเศษที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินในประเทศไทยเป็นสกุลเงินบาท เพื่อทำรายการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

 

คุ้มครองที่ไหน

รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับการ "คุ้มครองเงินฝาก"

 • ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (19 แห่ง)

 

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 5. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)   
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  
 7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
 8. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
 9. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
 10. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)    
 11. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
 12. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
 13. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
 14. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 15. ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
 16. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 17. ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
 18. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
 19. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (11 แห่ง)

 

 1. ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  
 2. ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 3. ธนาคารซิตี้แบงก์ 
 4. ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด  
 5. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
 6. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 7. ธนาคารดอยซ์แบงก์
 8. ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
 9. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
 10. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 11. ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์

 

 • บริษัทเงินทุน (2 แห่ง)

 

 1. บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

 

 • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (3 แห่ง)

 

 1. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
 2. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
 3. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด

 

คุ้มครองอย่างไร

ทำอย่างไรถึงได้รับความ "คุ้มครองเงินฝาก" การคุ้มครองเงินฝากเป็นนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนผู้ฝากมั่นใจว่าจะได้รับเงินฝากคืนภายใต้วงเงิน และภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หากสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันโดยอัตโนมัติทันทีที่เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งผู้ฝากไม่ต้องดำเนินการใด ๆ และไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง โดยวงเงินคุ้มครองจะคุ้มครองในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยนำเงินฝาก (เงินต้นและดอกเบี้ย) ของผู้ฝากแต่ละราย ในทุกสาขาและทุกบัญชีมาคำนวณรวมกัน

 

คุ้มครองเงินฝาก, สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, สถาบันการเงิน

 

คุ้มครองเงินฝาก, สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, สถาบันการเงิน

 

logoline