ข่าว

"อสม." เฮ ได้ค่าป่วยการจ่ายรายเดือนหนึ่งพันบาทต่อคน ราชกิจจานุเบกษาประกาศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของ "อสม." ให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราหนึ่งพันบาทต่อคน

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2564 ความว่า โดยที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยเสนอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน "อสม." ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 และข้อ 30 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2564"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประกาศ กฎ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นใดขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน

 

 

ข้อ 4 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2560

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ข้อ 5 ในประกาศนี้

"ค่าป่วยการ" หมายความว่า เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8

"เจ้าหน้าที่สาธารณสุข" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้าง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยราชการสาธารณสุขในพื้นที่ให้ทำหน้าที่ส่งเสริม พัฒนา ดูแลกำกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ข้อ 6 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน "อสม." ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 7 ให้กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้งประเทศ ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และมีสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการตามประกาศนี้

 

 

ข้อ 8 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน "อสม." ซึ่งจะมีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามประกาศนี้จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์หรืออย่างน้อยสี่วันต่อเดือน ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ

(2) มีการปฏิบัติงานจริง และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองรายงานผลการปฏิบัติงานตาม (2) นั้น มีผลผูกพันกับผู้ตรวจสอบและผู้รับรองตามกฎหมาย

(3) ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าประชุมหรืออบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน ในเรื่องที่เป็นความจำเป็นตามสภาพปัญหาของชุมชน หรือตามช่วงปฏิทินการรณรงค์ของกระทรวงสาธารณสุขจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสรุปรายงานการประชุมไว้ทุกครั้ง

 

ข้อ 9 เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 8 (2) แล้ว ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตรวจสอบและยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูลค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน "อสม.อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน

ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนหรือหน่วยบริการสาธารณสุขอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยืนยันข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเข้าในระบบ และให้กรมสนับสนุนบริกรสุขภาพดำเนินการยืนยันสิทธิรับค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นรายบุคคลต่อไป

ถ้าการยืนยันสิทธิรับเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนดในแต่ละเดือน ให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการให้ในรอบถัดไป

ข้อ 10 การจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้กรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

 

ข้อ 11 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน "อสม." รายใด มีเหตุจำเป็นไม่อาจเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าป่วยการได้ ให้ทำคำชี้แจงต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นรายบุคคล และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูลและเหตุผลความจำเป็น ส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเบิกจ่ายเงินสดเป็นรายบุคคลต่อไป

การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการเป็นเงินสด ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (อสม.1) ในฐานข้อมูลค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและรวบรวมแบบ อสม.1 พร้อมทั้งใบสำคัญรับเงิน เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโดยไม่ชักช้า เมื่อได้รับการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีของโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกแล้ว

ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้กำหนดแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (อสม.1) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ข้อ 12 อัตราค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราหนึ่งพันบาทต่อคน หรือตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ 13 ในกรณีที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการเสียชีวิตระหว่างการรับเงินค่าป่วยการ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้กับทายาทผู้มีสิทธิ และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทันที

ข้อ 14 การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน หรือค่าจ้างของทางราชการโดยอนุโลม

ข้อ 15 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยปัญหารวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

อสม., ราชกิจจานุเบกษา, ค่าป่วยการ

 

อสม., ราชกิจจานุเบกษา, ค่าป่วยการ

 

อสม., ราชกิจจานุเบกษา, ค่าป่วยการ

 

อสม., ราชกิจจานุเบกษา, ค่าป่วยการ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ